Những ứng viên không ngờ | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Những ứng viên không ngờ

21:22:00


Mark Link S.J.
Chuû ñeà: "Chuùa Gieâsu ñaõ keâu goïi nhöõng öùng vieân khoâng ngôø ñeå chia seû söù vuï loan truyeàn nöôùc trôøi. Tuy hoï phaûi töø boû nhieàu söï, nhöng hoï coøn thu laïi ñöôïc nhieàu hôn."


Douglas Hyde töøng laø chuû buùt tôø The Communist Daily Worker (Coâng nhaân coäng saûn haøng ngaøy) ôû Anh Quoác tröôùc khi oâng gaëp ñöôïc Chuùa Gieâsu vaø trôû neân ñaïi toâng ñoà cuûa Kitoâ giaùo. Piri Thomas töøng laø tay buoân ma tuyù, troäm caép vaø möu saùt khi oâng gaëp ñöôïc Chuùa Gieâsu roài trôû thaønh moät muïc sö vaø saùng taùc ñöôïc nhöõng baûn nhaïc tuyeät vôøi nhö baûn Amazing Grace (Aân suûng gaây kinh ngaïc). Phaoloâ Tarso töøng baét bôù caùc Kitoâ höõu tröôùc khi gaëp ñöôïc Chuùa Gieâsu teân ñöôøng ñi Damas vaø trôû neân moät trong nhöõng toâng ñoà vó ñaïi nhaát maø theá giôùi ñeàu bieát tieáng. Maãu soá chung cuûa boán maãu ngöôøi treân ñoù laø moãi ngöôøi ñeàu ñaõ laø nhöõng öùng vieân khoâng ngôø ñöôïc Chuùa Gieâsu keâu goïi ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc môû roäng Nöôùc Chuùa treân traùi ñaát naøy.

Baøi Phuùc aâm hoâm nay coøn cho theâm chuùng ta moät maãu ngöôøi khaùc cuõng gioáng theá ñoù laø Thaùnh Mattheâu, moät nhaân vieân thu thueá. Deã hieåu ñöôïc taïi sao moät vieân thu thueá laïi laø moät öùng vieân khoâng ngôø ñoái vôùi phaän vuï moät toâng ñoà, chuùng ta caàn hieåu bieát ñoâi ñieàu veà loaïi ngöôøi thu thueá naøy.

Caùc ngöôøi thu thueá laø ñaùm daân Do Thaùi laøm vieäc cho Roâma. Hoï chaïy choït ñöôïc quyeàn thu thueá baèng caùch thöùc y heät ñaùm gaùc cöûa trong caùc khaùch saïn loeø loeït ngaøy nay chaïy choït ñöôïc vieäc laøm, töùc laø hoï phaûi ñuùt loùt tieàn ñeå mua chöùc vuï. Vì theá moät khi coù ñöôïc chöùc vuï hoï lieàn kieám chaùc lôïi ñeå buø laïi. Thôøi xöa coù ñuû moïi thöù thueá maù, töø thueá thu nhaäp vaø thueá thaân ñeán thueá söû duïng moät soá ñöôøng saù vaø thueá mang moät soá haøng hoaù töø vuøng naøy qua vuøng khaùc.

Bôûi vì laøm vieäc cho Roâma, neân caùc ngöôøi thu thueá cuõng caäy döïa vaøo söï hôïp taùc vôùi Roâma. Chaúng haïn, moät ngöôøi thu thueá vaø moät syõ quan Roâma coù theå chaën moät ngöôøi laïi treân ñöôøng, truyeàn cho ngöôøi aáy thaùo môû ñoà ñaïc treân xe vaø ñaùnh thueá ngöôøi aáy veà baát cöù thöù gì maø hoï muoán. Neáu ngöôøi aáy töø choái khoâng chòu noäp tieàn, teân lính seõ cho anh ta neám muøi söï hieän dieän cuûa haén ngay. Neáu ngöôøi aáy khoâng coù tieàn noäp thì vieân thu thueá seõ trôû thaønh ngöôøi cho keû aáy vay tieàn ñeå thu laõi cao.

Ñieàu laøm cho vaán ñeà toài teä hôn laø ngaøy xöa daân chuùng chaúng coù baùo chí thu thanh, truyeàn hình gì caû ñeå töôøng trình laïi nhöõng laïm duïng cuûa heä thoáng thueá maù. Hoï chæ bieát chòu ñöïng chuùng maø thoâi.

Moät vaên só thôøi xöa coù ghi laïi moät söï ngaïc nhieân nho nhoû khi gaëp thaáùy moät caùi bia ghi nhôù moät ngöôøi thu thueá löông thieän. Ngöôøi löông thieän trong ngheà naøy hieám hoi quaù ñeán noãi khi tìm ñöôïc moät ngöôøi nhö theá daân thaønh lieàn döïng neân moät caùi bia ñeå ghi nhôù loøng ñaïo ñöùc cuûa keû aáy.

Tuy nhieân coøn coù lyù do thöù hai khieán daân Do Thaùi khinh bæ nhöõng ngöôøi thu thueá. Daân Do Thaùi tin raèng chæ mình Thieân Chuùa laø Vua, noäp thueá cho hoaøng ñeá Roâma laø trao cho oâng ta quyeàn haønh ñuùng ra chæ thuoäc veà moät mình Thieân Chuùa maø thoâi… ñieàu naøy giuùp chuùng ta hieåu ñöïôc taïi sao nhöõng keû thu thueá bò khai tröø khoûi nguyeän ñöôøng vaø bò xeáp ñoàng loaïi vôùi ñaùm ngöôøi toäi loãi, troäm caép.

Khi Chuùa Gieâsu keâu goïi Mattheâu, moät keû thu thueá, ñeå laøm moät trong nhöõng coäng söï thaân caän nhaát cuûa Ngaøi thì quaû thaät ñaùng ngaïc nhieân. Ñieàu naøy neâu theâm ñöôïc moät ví duï veà khaû naêng cuûa Chuùa Gieâsu trong vieäc nhìn vöôït quaù hieän taïi cuûa con ngöôøi ñeå thaáy ñöôïc ñieàu hoï seõ trôû thaønh neáu nhö hoï coá gaéng. Chuùa Gieâsu ñaõ nhìn thaáy ñieàu ñoù maø keû khaùc ñaõ khoâng thaáy ñöôïc nôi Thaùnh Mattheâu.

Vaø ñieàu naøy daãn chuùng ta ñeán thaúng vôùi chính Thaùnh Mattheâu. Roõ raøng khi chaáp nhaän lôøi môøi böôùc theo Chuùa Gieâsu ñeå thôû thaønh moät trong nhöõng coäng söï thaân tín nhaát cuûa Ngaøi, Thaùnh Mattheâu ñaõ phaûi töø boû raát nhieàu söï. Tuy nhieân Thaùnh Mattheâu cuõng ñöôïc ñeàn buø trôû laïi raát nhieàu. Mattheâu töø boû moät ñôøi soáng tieän nghi, coù theå döï ñoaùn tröôùc ñeå ñoåi laáy moät ñôøi soáng voâ ñònh ñaày maïo hieåm. Ngaøi phaûi töø boû moät nguoàn thu nhaäp toát ñeå buø laïi ñöôïc söï thoaû maõn khi bieát raèng ñieàu maø Ngaøi ñang laøm seõ maõi tröôøng toàn vaø coù yù nghóa. Ngaøi ñaõ töø boû moät cuoäc soáng seõ chaám döùt trong voøng quaõng hai möôøi naêm sau ñeå ñoåi laáy moät cuoäc soáng baát taän.

Cuoái cuøng, thaùnh Mattheâu ñaõ töø boû ngheà thu thueá cuûa mình ñeå ñoåi laáy ngheà ghi cheùp laïi cho moïi theá heä, moïi ngöôøi, moïi daân toäc nhöõng tin töùc tuyeät vôøi nhaát maø theá gian chöa heà coù. 

Ñaùm thuyeàn chaøi Galileâ ít coù hoaëc khoâng coù taøi ghi cheùp hoaëc dieãn taû yù nghó cuûa mình ñeå cho caùc theá heä töông lai suy nieäm vaø nguyeän caàu. Mattheâu ñaõ laøm ñöôïc ñieàu naøy.

Ngaøy maø Mattheâu rôøi boû ngheà thu thueá ñeå böôùc theo Chuùa Gieâsu laø moät ngaøy vui möøng khoâng chæ cho Mattheâu maø coøn cho caû nhaân loaïi.
Taát caû ñieàu treân taùc duïng thöïc teá ñeán chuùng ta nhö theá naøo ? 

Tröôùc heát, noù cho chuùng ta bieát Chuùa Gieâsu ñaõ khoâng luoân luoân choïn nhöõng ngöôøi toát nhaát, gioûi nhaát hoaëc nhöõng ngöôøi thích ñaùng nhaát ñeå laøm keû coäng söï gaàn guõi nhaát vôùi Ngaøi. Ngaøi thöôøng choïn nhöõng keû xem ra khoù coù theå töôûng töôïng noåi, ít laø döôùi con maét chuùng ta.

Thöù ñeán, noù cho chuùng ta bieát Chuùa Gieâsu coù theå nhìn vöôït khoûi hieän traïng chuùng ta ñeå thaáy ñöôïc ñieàu chuùng ta coù theå trôû thaønh. Ngaøi khoâng chuù troïng quaù khöù cho baèng töông lai cuûa chuùng ta. Ngaøi khoâng chuù troïng khaû naêng chuùng ta ñang laøm ñöôïc gì maø laø khaû naêng seõ laøm ñöôïc gì. Ngaøi khoâng chuù troïng ñeán taøi naêng cuûa chuùng ta cho baèng söï saún saøng cuûa chuùng ta.

Cuoái cuøng noù cho chuùng ta bieát moãi ngöôøi chuùng ta khoâng tröø ai ñieàu laø öùng vieân ñöôïc Chuùa Gieâsu keâu goïi laøm vieäc vôùi Ngaøi moät caùch ñaëc bieät ñeå môû roäng nöôùc Chuùa treân traùi ñaát naøy. coøn chuùng ta coù traû lôøi cho tieáng goïi cuûa Ngaøi hay khoâng laïi laø chuyeän khaùc.

Ñieàu chaéc chaén laø neáu chuùng ta ñaùp laïi tieáng goïi aáy, chuùng ta seõ phaûi boû moät soá ñieàu, nhöng ñoàng thôøi cuõng nhaän laïi moät soá ñieàu khaùc. Vaø ñieàu chuùng ta seõ laõnh nhaän seõ vöôït xa ñieàu chuùng ta ñaõ töø boû. Chuùa Gieâsu ñaõ höùa vôùi chuùng ta nhö theá. Ngaøi baûo caùc moân ñeä : " keû naøo theo Ta thì seõ nhaän ñöôïc hôn gaáp traêm laàn vaø seõ ñöôïc ban cho söï soáng ñôøi ñôøi" . ( Mt 19 : 29 ) 

Laïy Chuùa Ngaøi ñang ñi ñaâu theá ? 
Phaøi chaêng ñi rao giaûng nôi vuøng Galileâ ? Xin cho con cuøng theo Ngaøi vôùi ! Laïy Chuùa Ngaøi ñang ñi ñaâu theá ? Phaûi chaêng ñang ñi chöõa beänh treân bôø bieån ? Xin cho con cuøng theo Ngaøi vôùi ! Laïy Chuùa Ngaøi ñang ñi ñaâu theá ? Phaøi chaêng Ngaøi ñang ñi chòu khoå naïn vaø cheát maõi treân ñoài Canveâ ? Xin cho con cuøng theo Ngaøi vôùi ! Laïy Chuùa Ngaøi ñang ñi ñaâu theá ? Phaûi chaêng Ngaøi ñang ñi ñeán Phuïc Sinh vaø soáng maõi muoân ñôøi.Xin cho con cuõng theo Ngaøi vôùi.


Mark Link, S.J., LM Oanh

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.