Phương pháp lập phiếu | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Phương pháp lập phiếu

15:54:00
-->
PHÖÔNG PHAÙP LAÄP PHIEÁU
( FICHIER )

-->
I. DAÃN NHAÄP:
Ngöôøi ta thöôøng quen cho raèng caùc tôø phieáu chæ duøng cho coâng vieäc heä thoáng löu tröõ kieán thöùc. Nhöng trong thöïc teá, phieáu ñöôïc öùng duïng trong raát nhieàu laõnh vöïc caù nhaân laãn taäp theå maø ngöôøi ta laïi khoâng ngôø.
Caùc tôø phieáu ñem laïi moät söï tieän lôïi, nhanh choùng, goïn gaøng, kín ñaùo cho caù nhaân, ñoàng thôøi laïi coù hieäu quaû roäng vaø cuøng luùc nôi taäp theå. Do vaäy, coù theå coi ñaây laø moät trong caùc phöông phaùp naêng ñoäng.
II. PHAÂN LOAÏI:
 1. NAÊNG ÑOÄNG CAÙ NHAÂN:
Caùc loaïi goàm coù: phieáu tuû saùch, phieáu toùm löôïc taùc phaåm, phieáu löu tröõ kieán thöùc, phieáu ghi cheùp hoïc hoûi, phieáu ghi nhôù coâng vieäc, phieáu daøn baøi thuyeát trình, phieáu thôøi khoùa bieåu…
 1. NAÊNG ÑOÄNG TAÄP THEÅ:
Caùc loaïi nhö: phieáu baàu cöû bieåu quyeát, phieáu ño löôøng xaõ hoäi, phieáu thu nhaët giaûi phaùp, phieáu chia seû thaûo luaän, phieáu ñieàu ñoäng phaân coâng, phieáu thoâng tin lieân laïc vaø caùc daïng phieáu troø chôi sinh hoaït…
Nhìn chung, ôû caû hai maët öùng duïng vöøa neâu, Phöông Phaùp Laäp Phieáu ñeàu ñaït ñöôïc hieäu quaû naêng ñoäng trong coâng thöùc:

Döõ lieäu thu nhaän

Hieäu quaû naêng ñoäng = Heä soá naêng ñoäng X ---------------------------
Thôøi gian söû duïng
Thôøi gian söû duïng caøng nhanh vaø ngaén, caùc döõ kieän thu nhaän caøng nhieàu, hieäu quaû naêng ñoäng caøng cao.
Ngoaøi ra, taát caû coøn phuï thuoäc vaøo heä soá naêng ñoäng do caùch tieán haønh linh hoaït vaø haáp daãn cuûa ngöôøi söû duïng cuõng nhö tinh thaàn höôûng öùng cuûa taäp theå ( neáu laø naêng ñoäng taäp theå – dynamique de groupe ).
III. ÑÒNH NGHÓA:
Nhö vaäy, neáu chuùng ta chæ chuù yù ñeán muïc ñích naêng ñoäng taäp theå, Phöông Phaùp Laäp Phieáu seõ ñöôïc hieåu laø phöông phaùp:
 • Duøng caùc tôø phieáu nhoû ( fiches ) coù kích thöôùc nhö nhau, coù maàu khaùc nhau neáu caàn heä thoáng töøng maûng vaán ñeà, coù ñaùnh kyù hieäu thöù töï neáu caàn phaûi trieån khai tröôùc sau,
 • Trieån khai ñeå môøi goïi taäp theå ghi nhaän hoaëc thieát laäp caùc döõ kieän ñoùng goùp cuûa moãi thaønh vieân, hoaëc ñeå ñieàu ñoäng moät vieäc chung,
 • Taát caû dieãn ra trong moät thôøi gian toái thieåu, tuøy theo tính chaát cuûa coâng vieäc ñoøi hoûi.
 • Cuõng ñöøng queân: ñeå coù ñöôïc hieäu quaû naêng ñoäng cao nhaát, caàn phaûi taïo ñöôïc baàu khí sinh ñoäng, nhö theå ñang toå chöùc moät cuoäc chôi ñaày höùng thuù, trong ñoù moïi ngöôøi ñeàu tích cöïc coäng taùc vôùi nhau. Do vaäy ngöôøi ñieàu ñoäng ôû ñaây coøn ñöôïc coi laø moät Linh Hoaït Vieân.
IV. ÖÙNG DUÏNG:
1. PHIEÁU THU NHAËT GIAÛI PHAÙP:
Môû ñaàu moät cuoäc hoïp hoaëc moät buoåi thuyeát trình, linh hoaït vieân neâu leân vaán ñeà, phaùt phieáu roài ñeà nghò moïi ngöôøi ñoäng naõo tìm ra caùc nhu caàu, hoaëc caùc yù kieán, caùc giaûi phaùp, caùc döõ kieän lieân quan ñeán vaán ñeà, ghi vaøo phieáu cuûa mình trong 3 phuùt.
Ví duï: Theo baïn, ñöùc tính naøo caàn nhaát cho moät giaùo lyù vieân ? Baïn döï kieán Nhoùm neân laøm gì trong thôøi gian tôùi ? Chuyeán Traïi Bay saép tôùi cuûa Toaùn Traùng neân mang theo nhöõng gì ? Baïn haõy ñaët cho teân caâu truyeän vöøa nghe moät töïa ñeà coù 5 chöõ; Baïn haõy vieát noát phaàn keát coøn boû löûng cuûa caâu truyeän; Baïn haõy xeáp thöù töï 5 nhaân vaät ñaùng gheùt nhaát trong caâu truyeän…
Sau ñoù, thu laïi, toång hôïp nhanh taïi choã vaø coâng boá ngay. Vôùi keát quaû, coù theå cho baøn baïc, tranh luaän ñeå laøm saùng toû theâm vaán ñeà.
2. PHIEÁU CHIA SEÛ THAÛO LUAÄN:
Chuaån bò tröôùc caùc vaán ñeà caét nhoû töø chuû ñeà buoåi chia seû, sao cho öùng vôùi soá ngöôøi döï, ghi vaøo töøng tôø phieáu coù ñaùnh soá thöù töï vaø quy ñònh soá phuùt ñeå chia seû.
Môøi moïi ngöôøi ruùt phieáu theo ngaãu nhieân. Sau ít phuùt suy nghó, laàn löôït moãi ngöôøi töø phieáu soá 1 seõ chia seû yù töôûng cuûa mình cho ñeán heát.
Löu yù: Ñeå baàu khí ñöôïc sinh ñoäng, raûi raùc moät soá phieáu ñeà nghò ngöôøi nhaän ñöôïc haõy choïn moät baøi haùt chung hôïp chuû ñeà, moät troø chôi nheï coù yù nghóa… Phieáu aùp choùt ñeà nghò haõy ghi nhaän vaø ñuùc keát chung. Phieáu cuoái cuøng duøng ñeå löôïng giaù buoåi hoïp maët hoaëc daâng lôøi caàu nguyeän keát thuùc.
Nhö vaäy, ai cuõng thaáy töï tin maø ñoùng goùp phaàn mình thaät thoaûi maùi cho thaønh quaû chung.
Caùch naøy chæ neân duøng cho moät Nhoùm khoaûng 20 ngöôøi. Neáu ñoâng hôn, neân chia thaønh caùc Ñoäi, caùc Toaùn vaø tieán haønh theo Phöông Phaùp Nhoùm Ong ( Buzz-Group ).
3. PHIEÁU ÑO LÖÔØNG XAÕ HOÄI:
Vôùi moät Nhoùm ñang coù vaán ñeà khuûng hoaûng veà nhaân söï laøm vieäc, hoaëc môùi baàu laïi Ban Ñieàu Hoøa, ñang caàn môøi goïi coäng taùc, coù theå phaùt phieáu cho toaøn Nhoùm, ñeà nghò moãi ngöôøi kín ñaùo ghi teân moät ñoái töôïng.
Ví duï: Nhaän moät vieäc quan troïng, baïn seõ môøi ai coäng taùc ? Trong Nhoùm, baïn deã daøng taâm söï vaø hoûi yù kieán ai ? Goùp laïi, toång hôïp vaø veõ thaønh moät Xaõ Hoäi Ñoà ( Sociogramme ) cuûa Nhoùm. Löu yù: Duøng xong neân huûy taát caû ñeå giöõ caån maät.
4. PHIEÁU ÑIEÀU ÑOÄNG PHAÂN COÂNG:
Tröôùc moät chuyeán thaùm du, moät kyø traïi, pique-nique hay phuïc vuï töø thieän, ban toå chöùc coù theå leân keá hoaïch phaân coâng chi tieát, ñoàng ñeàu, chính xaùc, ngaén goïn vaøo töøng tôø phieáu, boû trong moät bao thö theo kieåu “caåm nang”. Caùc maët chính caàn ghi nhö: noäi dung thöïc hieän, thôøi gian, thôøi ñieåm, ñòa ñieåm, daáu hieäu nhaän dieän, haønh trang, duïng cuï…
Sau ñoù, hoïp toaøn Ñoaøn, trao taän tay töøng ngöôøi tuøy theo khaû naêng hoaëc coù theå cho boác thaêm, moïi ngöôøi cöù theá maø tieán haønh coâng vieäc theo phaàn vuï vöøa ñöôïc nhaän.
5. PHIEÁU THOÂNG TIN LIEÂN LAÏC:
Khi Nhoùm coù vieäc ñoät xuaát caàn baùo cho nhau gaáp nhö: tang ma, tai naïn, oám ñau hoaëc moät cuoäc hoïp nhanh, moät Traïi Bay…, Tröôûng Nhoùm phaùc hoïa keá hoaïch vaø phaân tuyeán ñeå giao cho moät vaøi baïn ñi thoâng tin.
Moãi tôø phieáu ghi roõ noäi dung tin keøm theo danh saùch ngöôøi nhaän tin, ngöôøi truyeàn tin tieáp. Cöù theá, theo nguyeân taéc daây chuyeàn, baûn tin seõ ñöôïc phoå bieán raát nhanh vaø chính xaùc ñeán moïi ngöôøi trong Nhoùm.
6. PHIEÁU SINH HOAÏT TROØ CHÔI:
Phieáu ñöôïc duøng trong raát nhieàu troø chôi nheï trong nhaø ( in door ) hoaëc ngoaøi trôøi ( out door ) cho khoaûng 15 tôùi 20 ngöôøi. Ví duï: Moãi ngöôøi goùp 5 chöõ ñeå hoaøn taát moät laù thö tình; Beân neáu beân thì; Moâ taû chaân dung hoa haäu…
Vôùi caùc troø chôi lôùn, phieáu duøng laøm maät thö cho caùc Toaùn vaø laøm caåm nang höôùng daãn ngöôøi ñöùng traïm. Trong troø chôi laøm Baùo Chaïy ( Press Express ), Pa-noâ Chaïy ( Panneaux Express ), phieáu seõ höôùng daãn chi tieát veà chuû ñeà vaø boá cuïc, phaân coâng cho töøng ngöôøi ñeå kòp hoaøn taát trong thôøi gian kyû luïc.
7. PHIEÁU NHAØN ROÃI TAÏI TRAÏI:
Tröôûng Tröïc cuûa moät Traïi Huaán Luyeän göûi cho moãi traïi sinh moät tôø phieáu, ñeà nghò taän duïng nhöõng giaây phuùt raûnh roãi ñeå laøm moät soá vieäc vui vaø yù nghóa, sau ñoù xin xaùc nhaän cuûa töøng Tröôûng chuyeân traùch.
Ví duï: Laøm baûng maãu 5 nuùt daây; Veõ laïi ngoâi chuøa gaàn ñaát traïi; Söu taàm 5 loaïi laù, 5 loaïi ñaù; Ghi vaøo soå tay teân hoï, teân röøng vaø ñòa chæ cuûa 5 traïi sinh mình môùi quen.
8. PHIEÁU THIEÁT LAÄP SÔ ÑOÀ:
Khi hoïc hoûi moät ñeà taøi nhieàu chi tieát hoaëc khi hoïp phaùc hoïa moät keá hoaïch phöùc taïp theo phöông phaùp Praise, coù theå chia Nhoùm thaønh nhieàu Ñoäi, nhieàu Toaùn ñeå nghieân cöùu töøng maûng vaán ñeà. Moãi Toaùn laïi duøng Phöông Phaùp Ñoäng Naõo ( Brain Storming ) ñeå chi tieát hoùa vaán ñeà, ghi töøng döõ kieän leân töøng boä phieáu cuøng maàu.
Hoïp chung, raùp caùc maûng phieáu treân baøn hoaëc daùn taïm treân baûng, vaïch caùc ñöôøng daây töông quan thaønh sô ñoà, goùp yù söûa ñoåi vò trí caùc tôø phieáu roài bieåu quyeát ñoàng yù. Sau ñoù sao laïi, laäp thaønh chöông trình Praise chính thöùc.
9. PHIEÁU TOÅ CHÖÙC CAÀU NGUYEÄN:
Baèng kinh nghieäm, chuaån bò tröôùc nhieàu boä phieáu caàu nguyeän cho töøng tình huoáng maø Nhoùm thöôøng ñaûm nhaän nhö: Tónh taâm; Vieáng xaùc; Giuùp beänh nhaân haáp hoái; Sinh nhaät; Boån Maïng; Hoïp maët truyeàn thoáng…
Boä phieáu ghi roõ dieãn tieán buoåi caàu nguyeän: Lôøi môû; Baøi haùt; Lôøi Chuùa; Baøi suy nieäm; Caùc kinh, Caùc yù caàu nguyeän… Ñaùnh soá thöù töï töøng tôø phieáu, trao cho töøng ngöôøi phuï traùch ñeå cöù laàn löôït ñoïc, xöôùng kinh, ñeäm ñaøn, choïn saùch haùt, baét nhòp, daâng lôøi nguyeän…
Moãi boä ghi roõ ngoaøi bìa tình huoáng söû duïng ñeå deã choïn.
V. DAËN DOØ:
Moãi Linh Hoaït Vieân, Huynh tröôûng luoân mang trong haønh trang moät xaáp phieáu traéng vaø moät soá buùt vieát ñeå saün saøng aùp duïng Phöông Phaùp Laäp Phieáu trong moïi tình huoáng caàn thieát.
Caùc tôø phieáu, boä phieáu ñaõ duøng neân löu laïi thaønh tö lieäu, coù theå duøng laïi laøm gôïi yù cho dòp khaùc, nôi khaùc vôùi caùc nhoùm khaùc coù trình ñoä töông ñöông.
VI. THÖÏC TAÄP:
Xin ñôn cöû döôùi ñaây nhö laø ví duï minh hoïa öùng duïng Phöông Phaùp Laäp Phieáu trong thöïc teá naêng ñoäng moät Nhoùm:
Boä 3 tôø phieáu caåm nang duøng cho kyõ naêng Kòch Hoûa Toác vôùi 3 Toaùn baïn treû khoaûng töø 14 tôùi 22 tuoåi, moãi Toaùn khoaûng 10 tôùi 15 baïn, sinh hoaït trong phoøng hoaëc ngoaøi trôøi, theo moät chuû ñeà Giaùo Lyù saùt vôùi Kinh Thaùnh.
PHIEÁU DIEÃN KÒCH CHO TOÅ 1
Toå cuûa caùc baïn coù ñuùng 20 phuùt ñeå hoïp baøn, phaân vai, taäp döôït vaø chuaån bò dieãn vôû kòch ngaén trong 10 phuùt.
Chuû ñeà vôû kòch laø “HAÕY ÑEÁN MAØ XEM”, döïa theo Tin Möøng Ga 1, 35 - 39. Hình dung theâm ñoaïn hai moân ñeä ñi theo Ñöùc Gieâ-su vaø ôû laïi nhaø cuûa Ngöôøi cho ñeán chieàu, Chuùa ñaõ laøm gì, ñaõ noùi gì vaø hai oâng ñaõ soáng vôùi Chuùa theá naøo ?
Neân môû Kinh Thaùnh, ñoïc chung vôùi nhau thaät kyõ ñeå khoâng boû soùt chi tieát quyù giaù naøo. Caùc vai chính, phuï chia ra nhö sau:
 • Ñöùc Gieâ-su
 • OÂng Gio-an Taåy Giaû
 • Moân ñeä Gio-an
 • Moân ñeä An-reâ
 • Ñaùm ñoâng ñang nghe oâng Gio-an Taåy Giaû giaûng
 • Coù theå theâm vai Ñöùc Meï luùc ñeán nhaø cuûa Chuùa.
Caùc vai chæ caàn öùng bieán, duøng caùc ñoà coù saün ñeå hoùa trang. Neáu hoùa trang thaønh ngöôøi hieän taïi cuûa theá kyû 20 caøng hay, caøng gaàn guõi vôùi ñôøi soáng hoâm nay.
Chuùc caùc baïn thaønh coâng, ñoàng thôøi caûm nghieäm saâu xa veà lôøi môøi goïi “HAÕY ÑEÁN MAØ XEM” cuûa Chuùa ñoái vôùi moãi ngöôøi.
PHIEÁU DIEÃN KÒCH CHO TOÅ 2
Toå cuûa caùc baïn coù ñuùng 20 phuùt ñeå hoïp baøn, phaân vai, taäp döôït vaø chuaån bò dieãn moät vôû kòch trong 10 phuùt.
Chuû ñeà vôû kòch laø “YEÂU THÖÔNG PHUÏC VUÏ”, döïa theo Tin Möøng Mt 25, 31 - 40. Caàn phaûi töôûng töôïng hình dung ra caûnh tröôùc khi tôùi ngaøy phaùn xeùt vaø khen thöôûng, nhöõng ngöôøi ñaõ yeâu thöông phuïc vuï nhöõng ngöôøi ngheøo khoù vaø ñau khoå nhö theá naøo ( cho aên, môøi uoáng, chia aùo… ). Khoâng caàn dieãn phaàn sau ñoái vôùi nhöõng keû bò Ñöùc Vua phaït vì ñaõ khoâng giuùp ñôõ ngöôøi ngheøo.
Neân môû Kinh Thaùnh, ñoïc chung vôùi nhau thaät kyõ, khoâng boû soùt chi tieát quyù giaù naøo. Caùc vai chính vaø phuï chia ra nhö sau:
 1. Ñöùc Vua
 2. Ngöôøi ñaõ cho keû ñoùi ñöôïc aên
 3. Ngöôøi ñaõ cho keû khaùt ñöôïc uoáng
 4. Ngöôøi ñaõ cho keû traàn truoàng ñöôïc coù aùo maëc
 5. Ngöôøi ñaõ chaêm soùc keû ñau yeáu
 6. Ngöôøi ñaõ thaêm nuoâi keû tuø ñaày.
Caùc vai chæ caàn öùng bieán, duøng caùc ñoà coù saün ñeå hoùa trang. Neáu hoùa trang thaønh ngöôøi hieän taïi cuûa theá kyû 20 caøng hay, caøng gaàn guõi vôùi ñôøi soáng hoâm nay.
Chuùc caùc baïn thaønh coâng, ñoàng thôøi caûm nghieäm saâu xa veà lôøi môøi goïi “HAÕY PHUÏC VUÏ THA NHAÂN” cuûa Chuùa ñoái vôùi moãi ngöôøi chuùng ta.
PHIEÁU DIEÃN KÒCH CHO TOÅ 3
Toå cuûa caùc baïn coù ñuùng 20 phuùt ñeå hoïp baøn, phaân vai, taäp döôït vaø chuaån bò dieãn moät vôû kòch trong 10 phuùt.
Chuû ñeà vôû kòch laø “HAÕY YEÂU THÖÔNG NHAU”, döïa theo Tin Möøng Lc 10, 30 - 35. Caàn dieãn taû ñöôïc söï khaùc bieät giöõa thaùi ñoä thôø ô cuûa nhöõng ngöôøi ñaïo ñöùc giaû vaø thaùi ñoä yeâu thöông quan taâm ñoái vôùi tha nhaân cuûa ngöôøi toát laønh, soáng theo Lôøi Chuùa daïy.
Neân môû Kinh Thaùnh, ñoïc chung vôùi nhau thaät kyõ ñeå khoâng boû soùt chi tieát quyù giaù naøo. Caùc vai chính, phuï chia ra nhö sau:
 1. Ngöôøi boä haønh ñi Gieâ-ri-khoâ
 2. Boïn cöôùp
 3. Thaày tö teá
 4. Thaày Leâ-vi
 5. Ngöôøi Sa-ma-ri toát laønh
 6. Ngöôøi chuû quaùn.
Caùc vai chæ caàn öùng bieán, duøng caùc ñoà coù saün ñeå hoùa trang. Neáu hoùa trang thaønh ngöôøi hieän taïi cuûa theá kyû 20 caøng hay, caøng gaàn guõi vôùi ñôøi soáng hoâm nay.
Chuùc caùc baïn thaønh coâng, ñoàng thôøi caûm nghieäm saâu xa veà lôøi môøi goïi “HAÕY YEÂU THÖÔNG NHAU” cuûa Chuùa ñoái vôùi moãi ngöôøi chuùng ta.


phương pháp lập phiếu, phuong phap lap phieu

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.