Phương pháp nhóm ong - Buzz group | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Phương pháp nhóm ong - Buzz group

07:28:00

PHÖÔNG PHAÙP NHOÙM ONG ( BUZZ-GROUP )


I. DAÃN NHAÄP:
Vôùi moät soá löôïng baïn treû töø raát nhieàu nôi quy tuï veà, ñoâng töø 300 ngöôøi trôû leân, coù khi leân tôùi con soá 3.000, 30.000, 300.000 hoaëc hôn nöõa ( Hoïp Baïn Höôùng Ñaïo Theá Giôùi, Ngaøy Quoác Teá Giôùi Treû, Ñaïi Hoäi Thieáu Nhi Thaùnh Theå... ), neáu khoâng chuaån bò tröôùc kyõ löôõng, ban toå chöùc deã ñaâm ra luùng tuùng vuïng veà, khoâng bieát xoay trôû ra sao ñeå cô hoäi giao löu vaø thôøi gian hoïp maët khoâng bò troâi qua moät caùch nhaït nheõo vaø voâ ích. Phöông phaùp taïo laäp caùc Nhoùm Ong laø moät trong caùc caùch theá ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu quan troïng naøy.
II. ÑÒNH NGHÓA:
Coù theå noùi Phöông Phaùp Laäp Phieáu ( Fichier ) vaø Phöông Phaùp Ñoäng Naõo ( Brain-storming ) laø hai phöông tieän duøng ñeå ñaït hieäu quaû naêng ñoäng trong 1 nhoùm, coøn Phöông Phaùp Nhoùm Ong laïi chính laø daïng toå chöùc caùc nhoùm nhoû ( petit-groupe ) ñeå vaän duïng hai phöông phaùp treân khi sinh hoaït töøng nhoùm.
Nhö ñaõ noùi, khi soá löôïng ngöôøi tham döï quaù ñoâng, caàn phaûi taïo ra haøng loaït caùc nhoùm nhoû ñeå cuøng sinh hoaït moät troø chôi, hoaëc cuøng thaûo luaän moät chuû ñeà, cuøng baøn baïc moät coâng trình, cuøng baét tay vaøo moät vieäc chung. Tieáng chuyeân moân goïi caùc nhoùm naøy laø caùc Buzz-group ñeå dieãn taû baàu khí chung soâi noåi y nhö caùc ñaøn ong ( group ) xuaát phaùt töø cuøng moät toå ong voø veõ toûa ra bay vuø vuø ( buzz ) khaép khu röøng roäng lôùn ñeå gaéng söùc tìm kieám vaø thu nhaët phaán hoa caùc loaïi roài ñem veà nhanh choùng tinh cheá thaønh maät ong höõu ích cuûa toaøn toå.
Vaäy, Phöông Phaùp Nhoùm Ong ñöôïc ñònh nghóa laø caùch theá:
  • Chia nhoùm lôùn thaønh ra caùc nhoùm nhoû,
  • Thu nhaët ñöôïc trong thôøi gian toái thieåu moät soá löôïng döõ kieän toái ña moãi nhoùm coù theå ñöa ra,
  • Cuoái cuøng toång hôïp thaønh keát quaû chung.
Taát caû ñeàu nhaém ñaït hieäu quaû naêng ñoäng theo coâng thöùc döôùi ñaây, trong ñoù, heä soá naêng ñoäng tuøy thuoäc caùch tieán haønh cuûa moãi Linh Hoaït Vieân taïi moãi nhoùm cuõng nhö caùch phoái hôïp caùc nhoùm cuûa ban toå chöùc.

Noäi dung

Hieäu quaû naêng ñoäng = Heä soá naêng ñoäng X Soá Nhoùm ----------------

Thôøi gian

III. TIEÁN HAØNH:
  • Hoïp chung caùc Nhoùm Ong döï buoåi ñuùc keát. Ban toå chöùc öôùc ñònh töông ñoái toång soá baïn treû tham gia ñeå chia thaønh nhieàu nhoùm, moãi nhoùm khoaûng treân döôùi 12 ngöôøi ( caùch chia ngaãu nhieân hoaëc theo vuøng, theo ngoân ngöõ, theo ñoä tuoåi, theo ngaønh ngheà... ) Moãi nhoùm nhaän caùc phieáu coù maøu vaø kyù hieäu theo thöù töï nhoùm ñeå töøng baïn ñieàn teân hoï mình roài caøi leân ngöïc aùo beân traùi.
  • Ban toå chöùc chia cho moãi Nhoùm Ong moät goùc sinh hoaït khoâng quaù gaàn cuõng khoâng quaù xa caùc nhoùm khaùc. Moãi nhoùm coù moät linh hoaït vieân caàm theo moät caåm nang höôùng daãn rieâng cuûa ban toå chöùc ñeå bieát noäi dung phaûi tieán haønh.
  • Sau ít phuùt gaây baàu khí ( warming-up ), linh hoaït vieân seõ ñieàu hoøa Nhoùm Ong cuûa mình vôùi caùc phöông phaùp naêng ñoäng khaùc nhau tuøy ñoái töôïng, tuøy ñeà taøi, tuøy sôû tröôøng rieâng mình, thöôøng laø duøng Phöông Phaùp Laäp Phieáu vaø Ñoäng Naõo, taän duïng toái ña thôøi gian ban toå chöùc ñaõ aán ñònh chung, khoaûng 30 phuùt ñeán 1 giôø.
  • Noäi dung trao ñoåi cuûa caùc thaønh vieân trong Nhoùm ñöôïc linh hoaït vieân ghi laïi vaén taét nhöng ñaày ñuû vaø chính xaùc, coù heä thoáng roõ raøng, gaïch ñaäm caùc ñieåm ñoäc ñaùo ñöôïc nhaán maïnh khi chia seû.
  • Heát thôøi gian trao ñoåi, ban toå chöùc thu laïi caùc baûn ghi nhaän cuûa moãi Nhoùm Ong, ñem veà toång hôïp trong thôøi gian khoâng quaù 20 phuùt. Trong khi ñoù, linh hoaït vieân tieáp tuïc sinh hoaït vui taïo tình thaân trong nhoùm mình cho tôùi khi coù hieäu leänh taäp.
IV. CAÙC ÖÙNG DUÏNG KHAÙC:
1. TOØA AÙN VÖÔØN:
Phaùt caùc tôø phieáu traéng nhoû. Moät linh hoaït vieân ñöùng ra keå cho taát caû moïi ngöôøi nghe moät caâu truyeän, trong ñoù tình tieát giöõa caùc nhaân vaät ñan xen laãn nhau khaù phöùc taïp vaø gay caán ( chuù yù choïn teân caùc nhaân vaät khoâng truøng vôùi caùc baïn treû coù maët trong cuoäc chôi ). Caâu truyeän keát thuùc baát ngôø, linh hoaït vieân ñeà nghò moãi ngöôøi haõy choïn nhaân vaät mình gheùt nhaát ( hoaëc thích nhaát ) ñeå ghi vaøo phieáu. Sau 10 giaây, buoâng buùt, caàm phieáu treân tay ñi tìm nhöõng ai cuøng quan ñieåm vôùi mình ñeå laäp thaønh caùc Nhoùm Ong.
Vôùi troø chôi naøy, soá löôïng ngöôøi trong moãi Nhoùm Ong coù theå khoâng ñoàng ñeàu, thaäm chí coù nhoùm khoâng coù ai ( vì coù theå coù moät nhaân vaät naøo ñoù trong caâu truyeän khoâng bò ai gheùt nhaát hoaëc thích nhaát caû, trong tröôøng hôïp naøy, chính linh hoaït vieân seõ ñaïi dieän cho nhaân vaät naøy ). Moãi nhoùm Ong hoïp laïi trong 5 phuùt ñeå lieät keâ ra heát caùc lyù do taïi sao mình gheùt nhaát hoaëc taïi sao thích nhaát.
Sau ñoù, caùc Nhoùm Ong seõ ngoài hình baùn cung tröôùc moät dieãn ñaøn, luaân phieân cöû ngöôøi ra laøm coâng toá vieân buoäc toäi hoaëc laøm luaät sö bieän hoä cho quan ñieåm cuûa nhoùm mình, moãi laàn noùi chæ ñöôïc 30 giaây tôùi 1 phuùt. Ban toå chöùc ñeà nghò moät vò huynh tröôûng lôùn laøm chaùnh aùn caàm caân naåy möïc vaø moät boài thaåm ñoaøn ñeå löôïng ñònh chung trong suoát thôøi gian môû phieân toøa cuõng nhö seõ nghò aùn khi keát thuùc troø chôi.
2. HOÄI THAÛO BAY:
Ban toå chöùc chuaån bò tröôùc moät ñeà taøi ñeå chia seû hoaëc thaûo luaän, phaân tích ñeà taøi thaønh nhieàu maûng, nhieàu gôïi yù öùng vôùi soá löôïng caùc Nhoùm Ong caàn chia ( hoaëc cöù moãi gôïi yù ñöôïc göûi cho 2 hoaëc 3 Nhoùm Ong neáu coù quaù nhieàu nhoùm ). Caùc linh hoaït vieân voán ñaõ naém vöõng noäi dung chung cuûa toaøn ñeà taøi, caàm theo caåm nang höôùng daãn caâu gôïi yù rieâng, ñeán vôùi töøng ñeå tieán haønh thaûo luaän chia seû.
Heát thôøi gian aán ñònh, ban toå chöùc ñuùc keát chung hoaëc neáu muoán sinh ñoäng vaø lyù thuù hôn, cho moãi Nhoùm Ong theå hieän keát quaû chia seû cuûa mình baèng hình thöùc troø chôi Pa-noâ Chaïy ( Panneaux-Express ) hoaëc Baùo Chaïy ( Press-Express ).
3. VAÊN NGHEÄ DAÕ CHIEÁN:
Nhaân moät dòp leã, ban toå chöùc soaïn saün caùc phieáu phaân coâng caùc coâng taùc caàn cho moät buoåi vaên ngheä daõ chieán ( nhö trang trí saân khaáu, aâm thanh, aùnh saùng, ñoäi nguõ caùc speakers, hoùa trang, ñaïo cuï... ) vaø caùc tieát muïc khaùc nhau ( nhö hôïp ca, baøi haùt coù cöû ñieäu taäp theå, kòch chaïy, baùo ngöôøi, troø chôi xen keõ ñeå thay ñoåi baàu khí theâm sinh ñoäng... ).
Chia caùc Nhoùm Ong vôùi soá löôïng öùng vôùi soá phieáu ñaõ ñaùnh maõ soá thöù töï phuï traùch trong chöông trình vaên ngheä. Môøi ñaïi dieän moãi nhoùm leân ruùt phieáu. Veà hoïp nhoùm cuûa mình chuaån bò hoaëc taäp döôït trong thôøi gian toái ña laø 30 phuùt. Sau ñoù, cöù thöù töï maõ soá ghi treân phieáu maø thöïc hieän toaøn boä chöông trình töø ñaàu ñeán khi keát thuùc.

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.