Cách quản trò sinh hoạt | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Cách quản trò sinh hoạt

07:30:00
QUAÛN TROØ SINH HOAÏT ( MENEUR DE JEU )

I. ÑOÂI LÔØI DAÃN NHAÄP:
Coù theå duøng danh töø “ngheà” ñeå noùi veà coâng vieäc Quaûn Troø, maëc duø ngheà naøy khoâng heà nhaém ñeán vaán ñeà sinh keá hay moät ñòa vò danh voïng naøo trong xaõ hoäi nhö caùc ngheà khaùc.
Theá nhöng, nhìn döôùi goùc ñoä phuïc vuï vò tha thì ngheà Quaûn Troø coù nhöõng ñaëc neùt deã thöông, laøm cho ai ñaõ “lôõ” daán thaân vaøo thì trôû thaønh caùi nghieäp, khoâng taøi naøo ruõ boû ñöôïc.
ÔÛ ñaây, xin trình baøy 3 ñaëc neùt laøm neân moät Quaûn Troø, hay coøn goïi laø moät Linh Hoaït Vieân chaân chính:
 • Tính caùch
 • Voán lieáng
 • Kinh nghieäm
Khi laàn löôït phaân tích töøng ñieåm roài, chính baûn thaân chuùng ta seõ yù thöùc ñöôïc giaù trò saâu xa cuûa ngheà Quaûn Troø maø töï tin hôn, noã löïc hôn ñeå ngaøy moät trôû neân thaønh thaïo hôn, ñoàng thôøi cuõng caûm thoâng hôn vôùi caùc anh chò em Quaûn Troø khaùc khi hoï gaëp thaát baïi khi “haønh ngheà”.
 1. TÍNH CAÙCH CUÛA NGÖÔØI QUAÛN TROØ:
Ngöôøi ta thöôøng quan nieäm moät caùch khaù baïc beõo raèng ngöôøi Quaûn Troø laø moät anh, moät chò chuyeân laøm “troø heà” cho thieân haï mua vui, coù chuùt maùu tieáu laâm, tính tình laïi hay boâng ñuøa hôøi hôït, khi vaøo vieäc ñöùng ñaén quan troïng thì chaúng ai daùm tin töôûng giao phoù, sôï bò ngöôøi aáy bieán thaønh troø ñuøa !
Thieát nghó, quan nieäm nhö theá laø noâng caïn, heïp hoøi vaø taøn nhaãn. Ñeå laøm ñöôïc moät anh heà deã thöông, moät chò Quaûn Troø taøi gioûi, tröôùc heát, baïn phaûi laø moät ngöôøi coù taâm hoàn côûi môû, yù thöùc saâu saéc, baûn lónh vöõng vaøng vaø khaû naêng ña daïng.
 • Taâm hoàn côûi môû: Ngöôøi Quaûn Troø coù caùi Taâm vò tha thì coù theå saün saøng ñoùng goùp phaàn mình moät caùch nhieät thaønh cho cuoäc vui chung, cho baàu khí taäp theå theâm ñaäm ñaø, yù nhò vaø thaân tình gaén boù.
 • YÙ thöùc saâu saéc: Ngöôøi Quaûn Troø coù yù thöùc, phaùn ñoaùn toát thì seõ bieát laøm nhöõng gì, bieát noùi theá naøo cho ñuùng luùc, ñuùng noäi dung, ñuùng ñoái töôïng, nhôø vaäy, thoâng qua troø chôi, daàn daàn boài ñaép cho moãi ngöôøi vaø cho taäp theå nhieàu giaù trò giaùo duïc.
 • Baûn lónh vöõng vaøng: Ngöôøi Quaûn Troø coù baûn lónh cöùng caùp thì coù theå bieán baùo nhanh nheïn trong moïi vieäc; khoâng traùnh vieäc, khoâng döïa hôi; thaønh coâng khoâng kieâu, thaát baïi khoâng naûn; vaø ñeán moät thôøi ñieåm naøo ñoù saün saøng nhöôøng böôùc cho ngöôøi gioûi hôn, cho theá heä treû hôn keá thöøa maø khoâng buoàn, maëc caûm vaø ganh tî.
 • Khaû naêng ña daïng: Khaû naêng caøng ña daïng thì ngöôøi Quaûn Troø caøng coù theå bieán moïi vieäc, moïi dòp thaønh moät troø chôi ñuùng nghóa vaø lyù thuù; bieát khaù roäng moïi laõnh vöïc ñeå vaän duïng; bieát aên noùi doõng daïc maïch laïc, bieát cö xöû haøi hoøa. Ngöôøi Quaûn Troø coù ñuû caû sôû tröôøng sôû ñoaûn thì deã “nhaäp vai”: khi keå truyeän, luùc ñeäm ñaøn, taäp haùt, taäp mini vuõ, laïi coù theå thaønh dieãn vieân kòch nghieäp dö hay ngöôøi daãn chöông trình ( Speaker ), vaø ñaëc bieät laø ngöôøi chòu traùch nhieäm cuoái cuøng khi coù söï coá xaåy ra maø khoâng coøn ai coù theå giaûi quyeát.
Nhö theá, chuùng ta khoâng theå coi Quaûn Troø laø moät anh heà, coù taøi vaët vaø leùm mieäng. Ngöôïc laïi, phaûi nhìn nhaän ñaây laø moät thuû lónh ( leader ) ñaày trình ñoä vaø thieän chí, coù theå laøm chuû moät taäp theå töø 6 ñeán 600.000 ngöôøi trong moät thôøi gian ngaén hay daøi. Keát quaû cuoái cuøng maø ngöôøi Quaûn Troø ñoùn nhaän ñöôïc laïi chæ laø nhöõng phaàn thöôûng tinh thaàn töï mình caûm nhaän ñöôïc sau khi cuoäc vui ñaõ taøn, moïi ngöôøi ñaõ chia tay.
Vaäy, taét moät lôøi, duø ñoøi hoûi nhieàu kyõ naêng, phöông phaùp, duø ñaõ goïi laø ngheà, Quaûn Troø vaãn laø caû moät “ngheä thuaät”.
 1. VOÁN LIEÁNG CUÛA NGÖÔØI QUAÛN TROØ:
Chuùng ta coù theå xem voán lieáng ôû ñaây laø nhöõng gì baåm sinh ngöôøi Quaûn Troø ñöôïc thieân phuù nhö moät naêng khieáu quyù vaø hieám, khoâng phaûi ai cuõng coù ñöôïc. Tuy nhieân, chæ theá thoâi chöa ñuû, caàn coøn raát nhieàu noã löïc hoïc hoûi qua taøi lieäu saùch vôû, qua caùc baøi khoùa huaán luyeän, qua kieán taäp vaø thöïc taäp cuøng vôùi caùc Huynh Tröôûng lôùn. Chaéc chaén moät ñieàu laø phaûi luoân trong tö theá saép saün ( toujours preât ), khoâng phaûi ñôïi thaønh taøi môùi ra ngheà, nhöng chính laø thaønh ngheà laàn hoài môùi ra taøi.
ÔÛ ñaây chuùng ta seõ ñeà caäp ñeán moät soá voán lieáng thieát thaân toái thieåu ngöôøi Quaûn Troø phaûi coù:
 1. GIOÏNG NOÙI VAØ KHUOÂN MAËT:
Ngöôøi Quaûn Troø caàn coù gioïng noùi to, doõng daïc ñeå trình baøy troø chôi, höôùng daãn luaät chôi thaät ngaén goïn maø deã hieåu, gaây ñöôïc söï chuù yù taäp trung vaø baát ngôø haáp daãn cho caû taäp theå ñoâng ngöôøi, maëc duø coù theå hoï ñaõ chôi troø aáy nhieàu laàn.
Khi ngöôøi Quaûn Troø laøm caû nhieäm vuï moät Troïng Taøi, caàn coù nhöõng quyeát ñònh coâng minh maø vaãn giöõ ñöôïc baàu khí vui töôi, khi ñöa ra moät soá khaåu leänh döùt khoaùt nhöng pha moät chuùt dí doûm, khieán moïi ngöôøi deã daøng töï nguyeän laøm theo.
Khuoân maët ngöôøi Quaûn Troø luoân töôi tænh, côûi môû, aùnh maét nhìn bao quaùt toaøn boä, traùnh ñeå loä söï noùng naåy hoaëc naûn loøng thoaùi chí, döùt khoaùt khoâng naït noä, ra leänh gay gaét.
 1. CÖÛ CHæ VAØ DAÙNG ÑIEÄU:
Ngöôøi Quaûn Troø caàn coù daùng veû töï nhieân, cö xöû deã thöông, gaây nhieàu thieän caûm, taïo ñöôïc söï chuù yù, môùi xuaát hieän ñaõ laøm cho taäp theå vui nhoän haún leân, töông taùc giao keát vôùi nhau thoaûi maùi. Caàn traùnh caùc cöû chæ thöøa, vuïng veà, töï mình seõ deã maát töï chuû tröôùc ñoâng ñaûo ngöôøi tham döï ñang taäp chuù veà mình. Taát caû toaùt leân söï gaàn guõi thaân tình, laøm Quaûn Troø ñieàu khieån cuoäc chôi maø cöù nhö theå ôû cuøng moät phía vôùi ngöôøi chôi.
 1. SÖÙC KHOÛE VAØ THAÙO VAÙT:
Theå löïc cuûa ngöôøi Quaûn Troø ñoøi hoûi phaûi töông ñoái dai beàn, mau hoài phuïc ñeå traùnh tình traïng kieät söùc giöõa chöøng, thôû hoån heån, noùi ñöùt quaõng, khoâng chôi maãu ñöôïc nhö troø chôi yeâu caàu. Söï thaønh thaïo, nhanh nheïn thaùo vaùt veà kyõ naêng ( chôi boùng, veõ, nuùt giaây, aûo thuaät, hoø ñoái ñaùp... ) cuõng heát söùc caàn thieát cho ngöôøi Quaûn Troø duø khoâng ñeán möùc buoäc phaûi laø moät caàu thuû, moät hoïa só, moät thi só, moät löïc só hay moät aûo thuaät gia...
 1. KIEÁN THÖÙC VAØ YÙ NIEÄM:
Kieán thöùc böôùc ñaàu cuûa ngheà Quaûn Troø coù theå laø “hoïc loùm”, laø baét chöôùc, nhöng muoán tieán leân möùc cao hôn caàn phaûi bieát töï hoïc trong saùch, vôùi thaày, vôùi baïn ñeå roài daàn daàn töï heä thoáng thaønh lyù luaän kieán thöùc, laøm voán lieáng rieâng cuûa mình.
Ngöôøi Quaûn Troø caàn luoân töï nhuû raèng: mình ñang goùp phaàn giuùp moïi ngöôøi nhaän ra caùc giaù trò do troø chôi sinh hoaït ñem laïi. Muoán theá, baûn thaân phaûi “ngoä” ñöôïc tröôùc caùc giaù trò aáy ñeå sau ñoù môùi coù theå truyeàn ñaït troø chôi moät caùch sinh ñoäng.
Seõ khoâng laø cöôøng ñieäu neáu nhaän ñònh raèng: ngheà Quaûn Troø cuõng goùp moät phaàn giaùn tieáp trong chöùc naêng sö phaïm vaø giaùo duïc, ñaëc bieät vôùi caùc baïn treû sinh hoaït.
 1. VOÁN LIEÁNG VAØ TRANG BÒ:
Ñaõ laøm Quaûn Troø thì khoâng bao giôø ñöôïc caïn troø chôi, ngöôïc laïi, luoân tìm hoïc vaø töï saùng taùc troø chôi môùi, ít ra cuõng laø bieát cheá bieán, “theâm maém theâm muoái”, ñeå moãi laàn xuaát hieän laø moät laàn höùa heïn seõ ñem ñeán moät troø haáp daãn, coù duyeân, coù yù nghóa, ñaùp öùng ñöôïc ngay nhu caàu cuûa taäp theå. Ngöôøi Quaûn Troø cuõng neân ruû caùc baïn trong ngheà cuøng nhau söu taäp, laäp Tröông Muïc hoaëc Ngaân Haøng Troø Chôi ñeå voán lieáng trang bò ngaøy moät theâm phong phuù ña daïng vaø hôïp thôøi.
 1. KINH NGHIEÄM CUÛA NGÖÔØI QUAÛN TROØ:
Ñaõ goïi laø kinh nghieäm thì hay nhaát vaãn laø chính baûn thaân ngöôøi Quaûn Troø phaûi töï hoïc laáy, maét thaáy tai nghe, ghi cheùp vaøo Soå Tay Quaûn Troø, thöû nghieäm qua nhieàu thaønh-baïi.
Thaät vaäy, khoâng coù kinh nghieäm cuûa ngöôøi naøo laïi gioáng cuûa ngöôøi naøo. Nhôø ñoù, moãi Quaûn Troø seõ töï hình thaønh cho mình moät tính caùch rieâng, moät neùt duyeân ñaëc thuø khoâng theå nhaàm laãn vôùi ai khaùc.
ÔÛ ñaây, xin neâu 5 vaán ñeà chính yeáu phaûi thaän troïng löu yù:
 • Veà soá löôïng ngöôøi chôi;
 • Veà ñoái töôïng tham döï;
 • Veà baàu khí cuoäc chôi;
 • Veà ñieàu kieän toå chöùc sinh hoaït;
 • Veà chính baûn thaân Quaûn Troø.
 1. SOÁ LÖÔÏNG NGÖÔØI CHÔI:
Coù moät haøm soá nghòch bieán veà taâm lyù taäp theå ôû ñaây: khi soá löôïng ngöôøi tham gia sinh hoaït caøng ñoâng thì tính chaát cuûa troø chôi laïi caøng “treû con” ñi ! Do vaäy, ngöôøi Quaûn Troø caàn bieát bieán baùo, choïn löïa troø chôi, ñöa ra cho hôïp vôùi “ñoä tuoåi taâm lyù” nghòch thöôøng noùi treân. ÔÛ ñaây chuùng ta khaûo saùt 4 caáp ñoä cuûa soá löôïng ngöôøi chôi:
 • Treân döôùi 12 ngöôøi:
Cho duø ñoái töôïng chæ laø caùc thanh thieáu nieân coøn raát treû ñi nöõa thì troø chôi vaãn phaûi ôû caáp ñoä khaù cao, thöôøng ñoøi hoûi söï quan saùt, oùc lyù luaän, trí töôûng töôïng vaø tính khoâi haøi dí doûm, coù veû “oâng cuï non”.
Troø chôi khoâng nhaém tôùi thaéng-baïi, hôn-thua, maø chæ coát nhöõng ngöôøi cuøng chôi caûm thaáy thuù vò khoaùi chí laø thaønh coâng. Ví duï: Troø chôi xeáp giaáy Origami; Caùc caâu ñoá meïo daân gian, chôi chöõ; Troø Chôi Kim; Caùc daïng Troø Chôi Duøng Phieáu; Toøa AÙn Vöôøn.
Neáu caàn duøng ñeán Baøi Haùt Sinh Hoaït thì neân choïn taäp nhöõng baøi ôû möùc ñoä khaù cao, coù theå ñeäm guitare haùt chung vôùi nhieàu taâm tình nhö caùc baøi: Cho Con, Tröôøng Laøng Toâi cuûa Phaïm Troïng Caàu; Maët Trôøi Beù Con cuûa Traàn Tieán; Boâng Hoàng Caøi AÙo cuûa Phaïm Theá Myõ; Queâ Höông cuûa Ñoã Trung Quaân vaø Giaùp Vaên Thaïch; Ngaøi Cho Anh Ngaøi Cho Toâi cuûa Thaønh Taâm; Noái Löûa Cho Ñôøi cuûa Tieán Loäc vaø Voõ Taù Khaùnh...
 • Treân döôùi 60 ngöôøi:
Troø chôi seõ ôû caáp ñoä trung bình, ñoøi hoûi söï nhanh nheïn, thaùo vaùt, kheùo leùo, deûo dai, ñaày soâi ñoäng. Ví duï: Caùc Troø Chôi Vaän Ñoäng Nheï hay Maïnh, Troø Chôi Phaûn Xaï, Ñoái Khaùng, Thi Ñua..., caùc Baøi Haùt Coù Cöû Ñieäu...
Sinh hoaït vôùi khoaûng 60 ngöôøi laø hoaøn caûnh thoâng thöôøng nhaát daønh cho caùc Quaûn Troø, khoâng quaù ít cuõng khoâng quaù ñoâng ngöôøi tham döï, vöøa söùc cho moät Quaûn Troø treû, ñang thôøi gian “thöû tay nghe”à coù theå reøn luyeän khaû naêng. Neáu caàn haùt sinh hoaït, neân choïn caùc baøi ôû möùc trung bình, khaù deã taäp, deã nhôù nhö: Gaëp Gôõ Ñöùc Ki-toâ cuûa Tieán Loäc; Ra Khôi Vôùi Ñöùc Ki-toâ, Ngoâi Nhaø Chuùng Ta cuûa Quang Uy...
 • Treân döôùi 300 ngöôøi:
Troø chôi ôû möùc ñoä ñôn giaûn, chæ ñoøi hoûi söï ñoàng loaït nhòp nhaøng, vui nhoän, deã baét chöôùc, luaät chôi heát söùc deã hieåu vaø deã thöïc hieän.
Neáu khoâng gian chôi laø moät hoäi tröôøng, neân aùp duøng caùc Troø Chôi Phaûn Xaï. Neáu ôû ngoaøi saân roäng raõi thì neân duøng caùc Troø Chôi Vaän Ñoäng Nheï. Cuõng ñöøng queân caùc Baêng Reo laø loaïi troø chôi vöøa hôïp vôùi ñaùm ñoâng laïi vöøa taïo hieäu quaû cao.
Baøi Haùt Sinh Hoaït neân choïn loaïi phoå bieán, deã haùt, mau thuoäc, nhòp ñoä vui huøng nhö: Haønh Trang Ngöôøi Treû cuûa Hoaøng Ñöùc; Noái Voøng Tay Lôùn cuûa Trònh Coâng Sôn; Phoàn Ôi, Kìa Nhìn Xem cuûa Tieán Loäc; Naêm Chaâu Yeâu Thöông cuûa Quang Uy...
 • Treân döôùi 3000 ngöôøi:
Troø chôi ôû möùc ñoä thaáp nhaát ( thaáp nhaát nhöng vaãn khoâng phaûi laø taàm thöôøng ), chæ ñoøi hoûi nhöõng ñoäng taùc ñôn giaûn nhaát loaït döïa vaøo caùc khaåu leänh ngaén vaø roõ, nhö trong caùc baøi taäp theå duïc nhö: voã tay, ñöùng leân ngoài xuoáng, quay phaûi quay traùi...
Caùc Baøi Haùt Sinh Hoaït ôû möùc deã toái ña, 4 caâu, neùt nhaïc laäp ñi laäp laïi, nhòp ñieäu ñôn sô raäp raøng, nhö: Caùi Nhaø Laø Nhaø Cuûa Ta cuûa cha Nguyeãn Vaên Thích; Mình Vôùi Ta Tuy Hai Maø Moät cuûa Phaïm Duy; Anh Em Haõy Ca Leân cuûa Tieán Loäc; Naøo Môøi Anh Leân Taøu Löûa cuûa Thaønh Taâm; Gaàn Nhau Trao Cho Nhau...
2. ÑOÁI TÖÔÏNG THAM DÖÏ:
Khi nhaän nhieäm vuï baát ngôø, Quaûn Troø caàn chuù yù nhaän xeùt ñöôïc söï khaùc bieät giöõa moät taäp theå ñaõ töông ñoái coù ñoäi nguõ neà neáp ( caùc hoïc sinh Giaùo Lyù, caùc Hoäi Ñoaøn Giôùi Treû... ) vôùi caùc ñaùm ñoâng ñöôïc taäp hoïp ñoät xuaát vaø taïm thôøi maø thoâi ( khaùch döï tieäc cöôùi, quaàn chuùng ñoùn moät vò khaùch... ). Nhaän ñònh roài, Quaûn Troø môùi coù theå tìm ñöôïc phöông aùn sinh hoaït thích öùng vôùi töøng tröôøng hôïp. Maët khaùc, cuõng caàn löu taâm öu tieân ñeán ñoái töôïng chính ñöôïc ñaëc bieät nhaém ñeán hoaëc ñang chieám ña soá trong ñaùm ñoâng tham döï. Nhö vaäy, coù 6 tröôøng hôïp caàn chuù yù:
 • Ñaõ coù ñoäi nguõ:
Tröôøng hôïp naøy, Quaûn Troø caàn “tung chieâu” laï, baát ngôø, möùc ñoä chôi caøng luùc caøng khoù, taän duïng nhöõng neùt ñaëc tröng cuûa ñoäi nguõ hoï ñaõ coù saün ( toân chæ, hoaït ñoäng, truyeàn thoáng, tình thaân, yù thöùc kyû luaät... ) ñeå töø ñoù daãn vaøo caùc troø chôi coù yù nghóa saâu saéc maø gaàn guõi vôùi hoï.
 • Khoâng coù ñoäi nguõ:
Tröôøng hôïp phaûi ñoái dieän vôùi moät ñaùm ñoâng phöùc taïp, laïi chöa coù ñoäi nguõ, Quaûn Troø neân môû ñaàu thaêm doø baèng caùc Troø Chôi vaø Baøi Haùt Sinh Hoaït ñôn giaûn, deã baét chöôùc, taïo söï chuù yù taäp trung nhanh. Sau ñoù, neáu caàn môùi naâng möùc ñoä leân daàn.
 • Chöa quen sinh hoaït:
ÔÛ thaønh thò hay thoân queâ, chaéc chaén vaãn luoân coù nhöõng taäp theå chöa quen sinh hoaït. Tröôùc tieân, Quaûn Troø caàn ñöa ra loaïi troø chôi “ñaäp ñaù phaù baêng” ñeå hoùa giaûi caùi ngaïi ngaàn giöõa nam vaø nöõ, caùi ngôõ ngaøng vôùi hình thöùc sinh hoaït laï laãm ( Ví duï: caùc troø chôi Baõo Thoåi, Keát Chuøm, Voã Tay Theo Nhòp... )
Baèng lôøi môøi goïi khích leä vaø caùch höôùng daãn luaät chôi caën keõ, Quaûn Troø daàn daàn loâi cuoán hoï vaøo cuoäc chôi côûi môû nhieät tình baèng nhöõng troø chôi ñôn giaûn.
 • Ñaõ quen sinh hoaït:
Ñöøng voäi nghó laø chuyeän deã, chuyeän nhoû khi ñeán vôùi moät taäp theå ñaõ quaù quen vôùi caùc daïng sinh hoaït.
Khi choïn ñöa ra moät troø chôi, Quaûn Troø neân thaêm doø xem hoï ñaõ bieát chöa, coù thích troø aáy khoâng, nöông theo ñoù maø cheá bieán hoaëc naâng cao lieàu löôïng töø deã ñeán khoù. Troø chôi cuõ nhöng caùch chôi môùi thì môùi haáp daãn hoï, laøm cho hoï “keát” mình.
 • Coù nhieàu treû em:
Neáu trong ñaùm ñoâng, treû em chieám ña soá nhöng cuõng hoãn taïp, nhieàu trình ñoä, nhieàu löùa tuoåi, Quaûn Troø neân duøng caùc Troø Chôi vaø Baøi Haùt Coù Cöû Ñieäu ngaén, deã taäp, deã thuoäc, laïi coù yù nghóa giaùo duïc nhaân baûn hoaëc toân giaùo vöøa taàm cho moïi ngöôøi, caû treû em laãn ngöôøi lôùn.
 • Coù nhieàu ngöôøi lôùn:
Ñaây laø tröôøng hôïp ngöôøi lôùn coù daét theo con caùi cuøng ñi döï moät buoåi hoïp maët cuûa ngöôøi lôùn vôùi nhau. Quaûn Troø chæ neân choïn loaïi Troø Chôi deã chôi nhöng töông ñoái saâu saéc, khoâng ñoøi hoûi vaän ñoäng nhieàu, laïi coù neùt duyeân daùng yù nhò, nhanh choùng gaây ñöôïc caûm tình, taïo ñöôïc söï sinh ñoäng treû trung, ngöôøi lôùn laãn treû em ñeàu thaáy vui.
3. BAÀU KHÍ CUOÄC CHÔI:
Quaûn Troø caàn löôïng giaù ñöôïc ngay tình hình chung cuûa taäp theå baèng moät vaøi troø chôi ngaén ñeå thaêm doø: Hoï coù quen hoaëc coù thích sinh hoaït khoâng ? Baàu khí haùo höùc sinh ñoäng hay rôøi raïc ô hôø ?
Töø ñoù Quaûn Troø môùi quyeát ñònh choïn löïa tung “troø ruoät” naøo ñeå taïo höùng khôûi, phaù theá thuï ñoäng cuûa taäp theå.
Maët khaùc, Quaûn Troø caàn kòp thôøi öùng bieán thay ñoåi loaïi troø chôi, traùnh ñôn ñieäu keùo daøi, traùnh ñeå taäp theå ngoài quaù laâu hoaëc chaïy nhaûy quaù meät, xen keõ luùc thì soâi noåi, khi thì laéng ñoïng nheï nhaøng hôn, vöøa môû chieàu roäng laïi vöøa nhaán chieàu saâu.
 1. ÑIEÀU KIEÄN TOÅ CHÖÙC SINH HOAÏT:
Ngöôøi Quaûn Troø coù quyeàn choïn löïa tröôùc ñòa ñieåm sinh hoaït toái öu, nhöng neáu baát öng, ngoaøi döï kieán thì vaãn phaûi luoân saün saøng thích öùng vôùi moïi hoaøn caûnh vaø ñieàu kieän cuûa khoâng gian toå chöùc sinh hoaït saün coù. ÔÛ ñaây xin neâu 5 tình huoáng daëc tröng coù theå gaëp, ñoøi hoûi Quaûn Troø phaûi bieán baùo:
 • Saân baõi quaù roäng:
Neáu soá ngöôøi tham gia khoâng quaù ñoâng, Quaûn Troø cho laäp voøng troøn SHO khoâng quaù lôùn ñeå baàu khí khoâng bò loaõng, taän duïng dieän tích roäng ñeå coù theå choïn caùc Troø Chôi Vaän Ñoäng Maïnh, di chuyeån nhieàu vaø nhanh, coù tính ñoái khaùng, nhöng cuõng neân thænh thoaûng xen keõ baèng nhöõng Troø Chôi Vaän Ñoäng Nheï, ngoài taïi choã.
 • Phoøng oác quaù chaät:
Neáu soá ngöôøi tham gia khaù ñoâng, Quaûn Troø neân choïn caùc Troø Chôi Vaän Ñoäng Nheï taïi choã, coù theå taän duïng caû baøn gheá vaø caùc vaät duïng saün coù trong phoøng vaøo caùc noäi dung vaø tình huoáng chôi cho theâm lyù thuù, thænh thoaûng cuõng neân xen keõ baèng caùc Baøi Haùt Sinh Hoaït. Thôøi gian sinh hoaït khoâng neân laâu quaù 1 giôø, traùnh bò ngoäp.
 • Khoâng coù micro ñeå ñieàu ñoäng:
Neáu khoâng gian quaù roäng, soá löôïng ngöôøi tham gia quaù ñoâng, maø laïi khoâng coù micro ñieàu ñoäng, thì quaû laø moät tình huoáng khoù khaên. Quaûn Troø coù theå môøi moät soá baïn treû bieát ngheà tình nguyeän laøm caùc Quaûn Troø Phuï Taù, chôi moät troø môû ñaàu chung, sau ñoù chia taäp theå thaønh 2, 3 nhoùm sinh hoaït rieâng, cuoái cuøng seõ laïi taäp hoïp chung ñeå sinh hoaït keát thuùc.
Neáu taäp theå hoaøn toaøn chöa quen sinh hoaït maø cuõng khoâng coù ai phuï giuùp, Quaûn Troø phaûi ít duøng khaåu leänh hôn laø thuû leänh, duøng caùc troø coù luaät chôi ñôn giaûn, deã phoå bieán ngaén goïn, coù nhieàu ñoäng taùc ñeå deã baét chöôùc. Cuõng ñöøng queân caùc Baøi Haùt Sinh Hoaït quen thuoäc, caùc Baêng Reo ngaén ñeå gaây baàu khí chung maø laïi tieát kieäm söùc noùi. Coá gaéng khoâng neân keùo daøi sinh hoaït quaù 30 phuùt, seõ bò khaûn coå khan tieáng laø... thua !
 • Beân caïnh ñang coù sinh hoaït khaùc quaù oàn:
Khoâng neân ganh ñua baèng caùch coá hoø haùt cho to hôn, cho aùt caùc sinh hoaït oàn aøo gaàn ñoù. Quaûn Troø caàn ñöa ra caùc troø chôi thuoäc daïng kieám tìm, nhaän xeùt baèng thò giaùc, khöuù giaùc vaø xuùc giaùc ( caùc Troø Chôi Kim ) hoaëc caùc Troø Chôi Phaûn Xaï coù nhieàu ñoäng taùc, laïi deã ñieàu ñoäng baèng thuû leänh.
Trong thöïc teá, coù vò Quaûn Troø laõo thaønh ñaõ kheùo leùo lôïi duïng caû nhòp ñieäu vaø aâm thanh daøn nhaïc voïng sang töø moät buoåi bieåu dieãn vaên ngheä ngoaøi trôøi gaàn ñoù, ñeå taïo ra moät ñieäu muùa chung cho nhoùm cuûa mình thaät heát söùc lyù thuù vaø yù nghóa tröôùc khi quyeát ñònh... chia tay giaûi taùn.
 • Chung quanh ñang caàn yeân tónh:
Caùc Nhoùm khi ñi tónh taâm taïi moät Thieàn Vieän Phaät Giaùo hoaëc Tu Vieän Coâng Giaùo, vaãn caàn ñoâi chuùt sinh hoaït thay ñoåi baàu khí maø khoâng sôï laøm phieàn ñeán caùc Nhoùm tónh taâm khaùc vaø söï thanh tònh chung nôi tu haønh. Quaûn Troø neân choïn caùc Troø Chôi Lyù Luaän ( duøng phieáu ), Troø Chôi Kim, caùc caâu Ñoá Vui...
5. BAÛN THAÂN NGÖÔØI QUAÛN TROØ:
Ñoái vôùi rieâng ngöôøi Quaûn Troø, kinh nghieäm cho bieát neáu chuû quan, coi thöôøng, yû y vaøo khaû naêng bieán baùo cuûa mình, khoâng löôøng tröôùc ñöôïc nhöõng ruûi ro baát öng cuûa ngoaïi caûnh, coù khi do ngöôøi khaùc voâ tình gaây ra, khi aáy Quaûn Troø raát deã neám muøi thaát baïi cay ñaéng, voâ phöông “chöõa chaùy”. ÔÛ ñaây xin neâu leân 4 böôùc caàn löu taâm:
 • Chuaån bò troø chôi:
Ngoaïi tröø tröôøng hôïp bò “baét coùc boû dóa”, ngöôøi Quaûn Troø luoân coù ñieàu kieän chuaån bò nghieân cöùu tröôùc caùc maët sau ñaây:
 • Ñòa ñieåm toå chöùc sinh hoaït coù nhöõng thuaän lôïi vaø baát lôïi naøo ?
 • Ñoái töôïng sinh hoaït laø ai ? ñoä tuoåi naøo ? coù nhöõng nhu caàu gì ?
 • Phaân coâng cuï theå cho caùc Quaûn Troø Phuï Taù nhö theá naøo cho hôïp lyù vaø hieäu quaû ?
 • Caùc vaät duïng lieân quan ñeán troø chôi ñöôïc saép saün goàm nhöõng gì ? hieän ñeå ôû ñaâu ? do ai ñang giöõ ? Phaûi ñöa ra luùc naøo ?
 • Kòch baûn cuoäc chôi dieãn tieán ra sao ? Coù khaû naêng seõ xaåy ra nhöõng söï coá ñoät xuaát baát öng naøo ? Seõ bieán baùo ra sao ?
 • Höôùng daãn luaät chôi:
Quaûn Troø phaûi bieát caùch taäp trung moïi ngöôøi, sao cho taát caû ñeàu bò thu huùt, im laëng chuù yù nghe phoå bieán luaät chôi, thænh thoaûng hoûi xem moïi ngöôøi ñaõ hieåu, ñaõ naém vöõng luaät chôi chöa ? Coù theå duøng moät caâu truyeän ngaén vaø vui ñeå daãn duï vaøo troø chôi. Neân chôi maãu vaø cho hoï chôi nhaùp tröôùc khi chôi thaät.
 • Tieán Haønh troø chôi:
Quaûn Troø phaûi bieát tröïc tieáp hoøa mình moät caùch nhieät tình cuøng vôùi ngöôøi chôi, trong moïi troø chôi. Luoân neâu cao tinh thaàn töï nguyeän töï giaùc, trung thöïc trong saùng khi chôi, nhaát laø vôùi caùc em coøn nhoû, quaù haêng maùu, thích ganh ñua, so keø hôn-thua.
Quaûn Troø cuõng caàn kheùo leùo vaø teá nhò khuyeán khích nhöõng ai coøn nhuùt nhaùt, chöa quen sinh hoaït, hoaëc nhöõng ngöôøi khaùch môùi ñeán coøn laï laãm vôùi taäp theå.
 • Keát thuùc troø chôi:
Quaûn Troø ñöøng bao giôø ñeå ngöôøi chôi, nhaát laø caùc baïn nöõ vaø caùc em nhoû chôi ñeán möùc kieät söùc. Neân bieán baùo thay ñoåi caùc daïng troø chôi maïnh vaø nheï, coù theå duøng moät... troø chôi ñeå moïi ngöôøi ñöôïc giaûi lao, ñi veä sinh. Quaûn Troø ñöøng buoäc moïi ngöôøi phaûi im laëng tuyeät ñoái ngay sau khi chaám döùt troø chôi, vì thöôøng thì hoï vaãn coøn thích baøn caõi soâi noåi, oàn aøo theâm ít phuùt nöõa môùi coù theå oån ñònh laïi.
Neáu troø chôi mang tính ñoái khaùng, Quaûn Troø phaûi thaät coâng minh, thöôøng thì neân coù giaûi thöôûng cho taát caû caùc Ñoäi, khen ngöôøi thaéng vaø khích leä ngöôøi “chöa thaéng”. Neân chuaån bò saün moät soá Troø Chôi Thöôûng-Phaït, baûn thaân Quaûn Troø cuõng nhaäp cuoäc cho theâm vui, ngöôøi bò phaït seõ khoâng ngöôïng nguøng.
Cuoái cuøng, Quaûn Troø neân vaén taét neâu yù nghóa cuûa troø chôi vöøa chôi xong, veà maët nhaân baûn hoaëc yù höôùng soáng ñaïo, khôùp vôùi chuû ñeà baøi Giaùo Lyù hoaëc caâu yù löïc Tin Möøng.
Nhìn chung, caùc kinh nghieäm neâu treân vaø nhieàu ñieàu khaùc nöõa khoâng heà coù trong baøi baûn huaán luyeän tröôøng lôùp, caàn tích luõy ngay khi môùi vaøo ngheà, daàn daàn tröôûng thaønh hôn thoâng qua thöïc teá “chieán tröôøng” coù nhieàu phen thaát baïi hôn thaønh coâng.
Coù theå xeáp moät thang tuoåi cho Quaûn Troø döïa vaøo kinh nghieäm trong ngheà nhö sau:
 • 18: ñoä tuoåi nhaïy caûm nhaát ñeå hoïc hoûi reøn luyeän.
 • 28: ñoä tuoåi sung söùc nhaát ñeå daán thaân phuïc vuï.
 • 38: ñoä tuoåi chín muoái nhaát veà kinh nghieäm.
 • 48: ñoä tuoåi thích hôïp nhaát ñeå truyeàn ngheà.
 • 58: ñoä tuoåi ñeïp nhaát ñeå trôû thaønh coá vaán.
Tuy nhieân, ngheà Quaûn Troø khoâng döøng laïi ôû baát cöù löùa tuoåi naøo, coù theå noùi: khoâng heà coù Quaûn Troø naøo laïi ñeán luùc... veà höu, döôõng giaø ! Ngöôïc laïi, khi laøm Quaûn Troø giuùp moïi ngöôøi chôi vui, chính baûn thaân cuõng ñöôïc döï phaàn saâu xa vaøo cuoäc chôi, maø ñaõ chôi heát mình thì seõ... treû maõi khoâng giaø ! Xin haõy luoân choïn cho mình caâu chaâm ngoân: “Ñôøi laø moät cuoâc chôi höôùng thöôïng vaø vò tha, haõy chôi nhö chæ ñöôïc chôi coù moät laàn duy nhaát”.
 1. HEÄ THOÁNG SÖU TAÄP TROØ CHÔI:
Moãi Quaûn Troø neân coù moät boä söu taäp goàm ít nhaát 50 tôùi 100 Phieáu Troø Chôi ñuû moïi theå loaïi, ñaõ ñöôïc heä thoáng, ñaùnh soá kyù hieäu ñeå deã daøng choïn löïa chuaån bò cho caùc buoåi sinh hoaït.
Neáu nhieàu Quaûn Troø cuøng hôïp taùc trong vieäc söu taäp vaø löu tröõ thì coù theå môû moät Tröông Muïc Troø Chôi vôùi khoaûng töø 200 tôùi 500 troø chôi. Heã ai ñoùng goùp theâm ñöôïc moät troø chôi môùi vaø ñaëc saéc thì coù theå ruùt ra 10 troø chôi maø mình chöa coù. Neáu nhieàu Nhoùm, nhieàu tænh trong nöôùc hoaëc môû ra vôùi caùc nöôùc, nhieàu Tröông Muïc lieân keát vôùi nhau, seõ laäp ñöôïc moät Ngaân Haøng Troø Chôi vôùi caùc quy ñònh chaët cheõ vaø phöùc taïp hôn.
Vì theá, vieäc laäp Tröông Muïc hoaëc Ngaân Haøng Troø Chôi cuõng chính laø moät daïng troø chôi laøm giaøu voán lieáng cho caùc Quaûn Troø.
ÔÛ ñaây, xin ñeà nghò moät maãu trình baøy Phieáu Troø Chôi:
 • Teân goïi troø chôi
 • Theå loaïi troø chôi
 • Ñoái töôïng, soá löôïng ngöôøi tham döï cuoäc chôi
 • Khoâng gian toå chöùc cuoäc chôi
 • Noäi dung reøn luyeän troø chôi mang laïi
 • Noäi dung giaùo duïc haøm aån trong troø chôi
 • Moâ taû luaät chôi
 • Vaät duïng ñeå chôi
 • Caùc ñieåm löu yù daønh cho Quaûn Troø.

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.