Kỹ năng tập một bài hát sinh hoạt | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Kỹ năng tập một bài hát sinh hoạt

14:23:00

KYÕ NAÊNG TAÄP
MOÄT BAØI HAÙT SINH HOAÏT

I. BAØI HAÙT TRONG SINH HOAÏT:
Trong caùc dòp sinh hoaït taäp theå, ñaëc bieät laø vôùi caùc em thieáu nhi vaø caùc baïn treû, moät baøi haùt ngaén coù ít laø ba hieäu quaû sau ñaây:
 • Gaây döïng baàu khí: Nhanh choùng taïo ñöôïc baàu khí vui töôi cho taäp theå tham döï khoâng phaân bieät nam nöõ, cheânh leäch tuoåi taùc, xoùa nhoøa moïi e deø ngaïi ngaàn hay baøng quan kheùp kín, voán laø thöù taâm lyù bò “ñoùng baêng” gaây khoù khaên cho Linh Hoaït Vieân trong sinh hoaït.
 • Chuyeån taûi yù nghóa: Deã daøng chôû chuyeân nhöõng yù nghóa chuû ñeà chung cuûa chöông trình sinh hoaït, moät baøi hoïc giaùo duïc nhaân baûn trong xaõ hoäi hoaëc moät ñeà taøi toân giaùo, maø cöù bình thöôøng Linh Hoaït Vieân raát khoù trình baøy baèng lôøi noùi cho loâi cuoán vaø haáp daãn ñöôïc.
 • Hoã trôï giaûng daïy: Ñaëc bieät trong sinh hoaït Giaùo Lyù, ñaây laø moät trong caùc phöông tieän sö phaïm huaán giaùo ñaït hieäu naêng sinh ñoäng nhaát vaø cao nhaát, giuùp cho caùc Giaùo Lyù Vieân coù theå daãn nhaäp, minh hoïa vaø cuûng coá cho ñeà taøi Giaùo Lyù, cho söù ñieäp Tin Möøng khi ñöùng lôùp Giaùo Lyù.
II. CHOÏN BAØI HAÙT SINH HOAÏT:
Khi chuaån bò cho moät chöông trình sinh hoaït, Linh Hoaït Vieân neân choïn saün moät soá Baøi Haùt Sinh Hoaït vôùi caùc tieâu chuaån:
 • Phuø hôïp vôùi chuû ñeà: Baøi Haùt Sinh Hoaït giôùi thieäu ñöôïc moät phaàn hoaëc toaøn boä chuû ñeà cuûa chöông trình, thöôøng laø moät baøi ngaén, giai ñieäu vui töôi phaán khôûi, tieát taáu roõ, ñôn giaûn, coù cöû ñieäu sinh ñoäng, ñeäm ñöôïc baèng ñaøn gui-ta. Neáu laø baøi haùt Giaùo Lyù thì toùm goïn ñöôïc noäi dung Giaùo Lyù hoaëc saùt vôùi lôøi Kinh Thaùnh.
 • Phuø hôïp vôùi ñoái töôïng: Baøi Haùt Sinh Hoaït caàn coù noäi dung hôïp vôùi taâm lyù töøng löùa tuoåi, vôùi töøng giôùi tham döï. Ngoaøi ra, caàn nhôù nguyeân taéc tyû leä nghòch giöõa khoái löôïng ngöôøi tham döï vôùi taàm côõ cuûa baøi haùt: caøng ñoâng thì laïi caøng ñôn giaûn.
 • Phuø hôïp vôùi khung caûnh: Baøi Haùt Sinh Hoaït caàn hôïp vôùi khung caûnh gaëp gôõ ôû hoäi tröôøng, taïi ñaùm tieäc, trong phoøng sinh hoaït, ngoaøi saân chôi, giöõa thieân nhieân, trong Nhaø Thôø ( neáu ñöôïc pheùp ) hoaëc ôû lôùp Giaùo Lyù. Laïi coù caùc loaïi saùng taùc rieâng ñeå môû ñaàu laøm quen, keát thuùc chia tay hoaëc keøm theo troø chôi, ñeå thöôûng-phaït sau moät troø chôi.
 • Phuø hôïp vôùi khaû naêng baûn thaân: Caàn nhôù laø Baøi Haùt Sinh Hoaït ñöôïc choïn coøn phaûi quen thuoäc thoâng thaïo vaø vöøa söùc ñoái vôùi baûn thaân Linh Hoaït Vieân ( leân cao toái ña hoaëc xuoáng thaáp tôùi möùc naøo ). Haõy haùt ñöôïc moät baøi haùt coù theå tôùi möùc thuoäc naèm loøng tröôùc khi taäp laïi cho moïi ngöôøi.
III. CAÙCH THÖÙC TAÄP HAÙT SINH HOAÏT:
Coù nhieàu caùch thöùc taäp haùt khaùc nhau, neân uyeån chuyeån thay ñoåi cho phuø hôïp vôùi töøng loaïi baøi, vôùi töøng tình huoáng vaø ñoái töôïng tham döï. Coù theå choïn moät trong nhöõng caùch döôùi ñaây hoaëc phoái hôïp chung nhieàu caùch cho theâm phaàn sinh ñoäng:
 1. Haùt tröôùc toaøn baøi 2, 3 laàn cho taäp theå nghe quen tai nhaïc, lôøi vaø nhòp ñieäu, sau ñoù laàn löôït taäp laïi töøng caâu ( moãi caâu thöôøng chæ coù 4 tröôøng canh ).
 2. Haùt maãu töøng caâu ngaén roài môøi taäp theå laäp laïi ngay, laïi qua caâu keá tieáp cho tôùi heát baøi ( loaïi baøi chæ coù 4 caâu nhaïc, nhòp 2/4, coù theå duøng cho 2 beø haùt laùy vôùi nhau ).
 3. Vöøa haùt maãu vöøa minh hoïa baèng cöû ñieäu, sau ñoù taäp laïi caû baøi, môøi taäp theå cuøng haùt theo töøng cöû ñieäu ñaõ gôïi yù ( moãi caâu thöôøng dieãn taû baèng 1, 2 cöû ñieäu ñôn giaûn ).
 4. Vöøa haùt maãu vöøa daãn daét baèng caâu chuyeän hoaëc caét nghóa töøng chöõ töøng caâu moät caùch lyù thuù vaø sinh ñoäng ( loaïi baøi coù tính töï söï, thöôøng daønh cho thieáu nhi ).
 5. Cheùp troïn caû baøi leân baûng, sau khi taäp theå haùt ñaõ töông ñoái vöõng, seõ xoùa daàn moät soá chöõ hoaëc xoùa töøng caâu cho ñeán khi saïch baûng laø moïi ngöôøi ñaõ thuoäc loøng baøi haùt ( loaïi baøi cöïc ngaén, nhieàu ñoaïn laäp laïi ).
 6. Chia phe haùt ñuoåi sau khi taäp haùt ñaõ töông ñoái vöõng, coù theå cho haùt choàng leân nhau maø vaãn khôùp veà hoøa aâm, haøi thanh vaø tieát taáu nhòp ñieäu ( loaïi baøi saùng taùc ñaëc bieät goïi laø canon ).
 1. CAÙCH THÖÙC GIÖÕ NHÒP:
Linh Hoaït Vieân khoâng haún phaûi coù trình ñoä nhaïc lyù xöôùng aâm ngang vôùi moät ca só, ca tröôûng hay nhaïc só saùng taùc, nhöng chæ caàn naém vöõng cao ñoä cuûa giai ñieäu ( meùlodie ) vaø nhaát laø töï tin, laøm chuû ñöôïc nhòp ñieäu ( rythme ) baèng caùch vöøa haùt vöøa giöõ nhòp cho taäp theå. Döôùi ñaây laø maáy caùch thöùc:
 • Coù theå giöõ nhòp cho taäp theå ñöôïc raäp raøng baèng caùch voã tay, ñôn giaûn laø voã theo phaùch maïnh, phöùc taïp hôn laø voã theo nhòp ñieäu, ñeám to 2, 3 cho khôûi taáu.
 • Neáu laø nhòp 2/4 hoaëc nhòp 4/4. Coù theå giöõ nhòp baøi haùt baèng caùch ñaùnh tay xuoáng ôû phaùch 1 (đánh lên) roài ñaùnh tay leân ôû phaùch 2 (đi vòng xuống) nhö moâ hình chöõ U nhö sau:
  • Ngoaøi ra, nhòp 6/8, nhòp 2/4 vaø 4/4 coøn coù theå ñöôïc ñaùnh theo daïng ñöôøng voøng hình soá 8 naèm ngang.  • Neáu laø nhòp 3/4 vaø 3/8 thì giöõ nhòp theo moät hình tam giaùc vuoâng, hoaëc moät hình tam giaùc caân ñaûo ngöôïc  VI. KEÁT LUAÄN:
  Linh Hoaït Vieân trong coâng vieäc naøy ñöôïc goïi laø moät Quaûn Ca, nghóa laø ngöôøi ñieàu khieån caû taäp theå haùt chung moät baøi haùt. Möùc ñoä hieäu quaû thaønh coâng cuûa chöông trình noùi chung phuï thuoäc raát nhieàu vaøo khaû naêng cuûa ngöôøi Quaûn Ca. Trong sinh hoaït Höôùng Ñaïo, ñeå ñöôïc trao chuyeân hieäu Quaûn Ca, ít nhaát phaûi bieát ñöôïc 40 baøi haùt sinh hoaït vaø coù dòp chöùng toû khaû naêng taäp haùt thaønh coâng taát caû nhöõng baøi aáy cho taäp theå.
Kỷ năng tập một bài hát

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.