Nghệ thuật khởi đầu câu chuyện và kết bạn | GIÁO XỨ LỘC THỦY
12 Thánh tông đồ Audio suy niệm Audio truyện Công giáo Âm nhạc Bài Giảng mp3 Bạn có biết bạn trẻ xa nhà Bảo vệ sự sống Blog tips Ca kịch công giáo Các bài giáo lý của ĐTC Phanxicô Các hội đoàn Các mục chính Các Thánh Các thánh địa Công giáo Các thánh khác Các Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Các vấn nạn xã hội Cắm hoa nghệ thuật Câu chuyện Giáng Sinh Châm ngôn công giáo Chiêm ngắm Chúa Chuyện phiếm đạo đời Chuyện về Giáo Lý và Giáo Dục Công Giáo đó đây Cửu Nhật Kinh Nguyện Danh Danh bạ website các giáo xứ - giáo họ việt nam Danh bạ website công giáo Di sản thế giới Du Lịch Đẹp + Để sống đạo hôm nay Đôi nét về Giáo xứ Đời sống cầu nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Đức Mẹ Lama Đức Thánh Cha phanxico Đức Tin và Khoa Học Đường Hy Vọng Gia đình Giải đáp thắc mắc cuộc đời Giao hat Vang Mai Giáo hạt Vàng Mai Giáo Hội Đông Phương Giáo lý - dân ca Giáo lý - kinh thánh Giáo sử Giáo xứ Media góc học tập Góc khám phá Góc nghệ thuật Góc thư giãn Góp nhặt Hạt Giống Lời Chúa Hình ảnh cổ xưa Hình ảnh Giáo xứ Lộc Thủy học tiếng anh Hướng dẫn sử dụng webblog Kết nối websites Kiến thức phổ thông Kính Đức Mẹ Kinh thánh tiếng anh Lẽ sống Lịch sử các Dòng tu Lịch sử Giáo Hội Việt Nam Lịch sử hình thành Giáo xứ Lộc Thủy Lòng Thương xót Chúa Lộc Thủy Lời Chúa qua bài hát Lời chúa theo chủ đề Mùa Vọng - Advent Năm thánh Lòng Thương Xót Nghe và suy gẫm Nghệ thuật Công Giáo Nghệ thuật sống Ơn gọi-tận hiến Phim công giáo Quỳnh lưu Radio Công Giáo Sách Công giáo sách tháng đức bà Sắc màu cuộc sống Sổ tay sinh hoạt suy gẫm Suy gẫm và Cầu nguyện Suy niệm Lời Chúa Suy niệm Lời Chúa mùa Phục Sinh Suy niệm Lời Chúa mùa TN A Suy niệm Lời Chúa năm A Suy niệm mùa chay Sức khỏe - ẩm thực Tài liệu Công Giáo tổng hợp Tài liệu dạy Giáo Lý Tài liệu Tuần Thánh Thánh ca Thánh ca cầu nguyện Thánh Ca Hoàng Diệp Thánh Mẫu học Thánh Mẫu La vang Thế giới Công Giáo Thơ - Truyện Công Giáo Thơ Công Giáo Thơ và cuộc sống Thủ thuật blog Thủ thuật facebook Thủ thuật google + Thư Viện Công Giáo Tiếng anh qua Lời Chúa Tiêu điểm Tìm hiểu phụng vụ Tin Công Giáo Tin Giáo xứ Tin tức Giáo xứ Lộc Thủy Tin Việt Nam và Thế Giới Tổ chức kỳ thi Giáo lý Tông huấn Giáo hội Công giáo Trang Trí Giáng Sinh Trắc nghiệm Giáo lý Trắc nghiệm Kinh Thánh Trắc nghiệm năm đức tin Truyện Công Giáo Truyện về Mẹ Tư liệu Giáo hội Công giáo việt nam Tư liệu Giáo phận Vinh Tư liệu Giáo xứ Lộc Thủy Từ vựng công giáo Anh-việt Tv Công giáo TVs và Radios khắp nơi Vấn đáp đức tin công giáo Videos Đặc Sắc Vietnamese English Prayers Vinh Quang Đức Maria Website Công Giáo bổ ích

Nghệ thuật khởi đầu câu chuyện và kết bạn

15:50:00

NGHEÄ THUAÄT KHÔÛI ÑAÀU CAÂU CHUYEÄN
VAØ KEÁT BAÏN ( SOFTEN )

  1. DAÃN NHAÄP:
Ñaây laø moät baøi ñöôïc toùm goïn töø taäp saùch cuøng teân cuûa tieán só Prentice Hall, khoâng ngoaøi muïc ñích ñöa ra moät ñeà nghò giuùp caùc Linh Hoaït Vieân noùi rieâng, caùc baïn treû noùi chung coù theå öùng duïng trong giao tieáp, sinh hoaït vaø ñieàu hoøa vieäc toå chöùc moät Nhoùm do mình phuï traùch.
SOFTEN laø caùch goïi vaén taét vôùi caùc chöõ caùi ñöùng ñaàu caùc töø mang yù nghóa bieåu tröng döôùi ñaây.
II. PHAÂN TÍCH:
  1. SMILE: MÆM CÖÔØI
Nuï cöôøi laø “chaát boâi trôn” heát söùc hieäu quaû trong giao tieáp. Ngay phuùt ñaàu gaëp gôõ, nuï cöôøi laøm quen ñaåy lui nhanh choùng moïi thöù phoøng thuû töï veä, e deø ngaàn ngaïi, noù keùo hai beân laïi gaàn vôùi nhau hôn, baùo hieäu moät moái töông giao saün saøng ñöôïc taïo laäp, khích leä laãn nhau cuøng tieán tôùi, ñoàng caûm vaø coäng taùc.
Bieát cöôøi ñuùng luùc, ñuùng choã, ñuùng möùc laø moät trong nhöõng ngheä thuaät soáng vaø laøm vieäc.
  1. OPEN: CÔÛI MÔÛ
Ñoùng kín thì khoâng theå coù giao tieáp, noù ngaên chaën vaø laøm tieâu tan moïi coá gaéng ñeán vôùi nhau trong thaâm taâm caû hai beân.
Ngöôïc laïi, thaùi ñoä côûi môû cho thaáy baûn thaân ñang ñeå ngoû, saün saøng laéng nghe vaø baét tay vaøo vieäc moät caùch voâ tö, voâ ñieàu kieän. Côûi môû cuõng laø phöông caùch dieãn taû moät söï töï tin tröôûng thaønh, khoâng maëc caûm töï toân hay töï ti.
Côûi môû laø daán thaân, laø cho ñi ñeå seõ ñoùn nhaän ñöôïc thieän caûm vaø ñoàng tình maø khoâng caàn vaän duïng ñeán baát cöù thuû thuaät ñaéc nhaân taâm môø aùm naøo caû.
3. FORWARD: NGHIEÂNG TÔÙI MOÄT CHUÙT
Tö theá giao tieáp coù moät chuùt nghieâng mình veà phía ngöôøi ñoái thoaïi cho thaáy thaùi ñoä tích cöïc, chuù yù quan taâm ñeán vaán ñeà ngöôøi kia ñang trình baøy. Ngöôïc laïi, tö theá ngaû ra sau, gaùc tay leân löng gheá cho thaáy thaùi ñoä coi thöôøng ngöôøi ñoái dieän hoaëc tuï thuû baøng quan, thôø ô laïnh nhaït, muoán sôùm chaám döùt caâu chuyeän, ñuoåi kheùo ngöôøi kia mau veà keûo maát thôøi giôø cuûa mình.
4. TOUCH: TAY BAÉT TAY, CHAÏM ÑEÁN NHAU
Töï nguoàn goác taäp tuïc Taây phöông, caùi baét tay muoán cho thaáy mình tay khoâng heà caàm vuõ khí ñeå töï veä hoaëc taán coâng, ngöôïc laïi, roõ raøng laø muoán hoøa bình, saün saøng coäng taùc trong tình thaân höõu.
Moät caùi baét tay hôi keùo ngöôøi ta veà phía mình hay ñaåy ra xa, xieát chaët hay lôi loûng, môû ngöûa hay uùp xuoáng, taát caû ñeàu coù theå dieãn taû möùc ñoä chaân thaønh hay khaùch saùo beà ngoaøi cho khoûi mích loøng nhau.
Ngoaøi ra, khaùi nieäm naøy coøn môû ra vôùi yù nghóa laø chaïm ñeán nhau nhö: voã nheï vai ngöôøi ñoàng söï, khom ngöôøi vuoát toùc em beù... Coù chaïm ñeán töùc laø muoán khôûi ñaàu cho moät moái töông quan toát.
5. EYES: MAÉT NHÌN MAÉT
Trong giao tieáp vaø ñoái thoaïi maø maét ngoù lô choã khaùc, nhìn qua ñaàu ngöôøi ta hoaëc chæ nhìn xuoáng muõi giaày cuûa mình laø moät thaùi ñoä baøng quan, toû ra raèng vaán ñeà cuûa ngöôøi ñoái dieän chaúng aên nhaäp gì ñeán mình.
Ngöôïc laïi, ñoâi maét ñong ñöa maø khoâng laùo lieân, thænh thoaûng ñaûo nheï moät voøng treân göông maët ngöôøi kia roài laïi maét nhìn maét, taát caû noùi leân taám loøng mình ñang laéng nghe, khao khaùt khaùm phaù, muoán ñoùn nhaän vaø caûm thoâng saâu xa, bôûi daãu sao, ñoâi maét chính laø cöûa soå cuûa taâm hoàn.
6. NOD: KHEÕ GAÄT ÑAÀU:
ÔÛ töøng yù töøng caâu troø chuyeän cuûa ngöôøi ñoái dieän, haønh vi kheõ gaät ñaàu cho thaáy baûn thaân mình ñang laéng nghe, thaáu hieåu, ñoàng caûm vaø saün saøng ñaùp öùng. Cuõng coù theå keøm theo moät caâu ngaén laäp laïi moät yù quan troïng ngöôøi kia vöøa noùi.
Tuy vaäy, traùnh khoâng neân guïc gaëc ñaàu quaù nhieàu, quaù nhanh moät caùch maùy moùc, nhö theå muoán noùi vôùi ngöôøi ñang ñoái thoaïi: “Bieát roài, khoå laém, cöù noùi maõi !”
  1. KEÁT LUAÄN:
Lôøi khuyeân duy nhaát laø haõy thöïc haønh taát caû nhöõng cöû chæ vaø daùng veû noùi treân vôùi moät taâm nieäm trong saùng chaân thaønh, ñeå cuoái cuøng, tuy ñaây laø moät ngheä thuaät soáng, öùng xöû vaø töông giao, noù vaãn caàn phaûi ñöôïc thaám nhaäp saâu xa trong tính caùch baûn thaân ñeán möùc coù theå trôû thaønh phaûn xaï töï nhieân, khoâng thuû ñoaïn tính toaùn nhöng hoaøn toaøn höôùng thöôïng vaø vò tha.

Nghệ thuật khởi đầu câu chuyện và kết bạn

Đăng nhận xét

[blogger][facebook][disqus]

Author Name

{picture#https://1.bp.blogspot.com/-E9BgdfTl7Ug/Xpa2B9OupwI/AAAAAAAAA1U/PnbaR3h3-jE-jQ5GwdNpEvZGUfRWCLz6gCLcBGAsYHQ/s1600/Ch%25C6%25B0a%2B%25C4%2591%25E1%25BA%25B7t%2Bt%25C3%25AAn-1.png} {facebook#https://www.facebook.com/giaoxulocthuygpvinh} {twitter#https://twitter.com/giaoxulocthuy} {youtube#https://www.youtube.com/@giaoxulocthuy}

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.